روش اجراي ماده 149 الحاقي قانون ثبت نسبت به املاكي كه داراي سند مالكيت ميباشد

روش اجراي ماده 149 الحاقي قانون ثبت نسبت به املاكي كه داراي سند مالكيت ميباشد

 

بسيار اتفاق افتاده املاكي در گذشته با مساحت معيني مورد معامله واقع شده ولي بعداً معلوم گرديده كه داراي اضافه مساحت مي باشد. چنانچه اضافه مساحت حاصله ناشي از تجاوز به مجاورين و شوارع و اموال عمومي نباشد و به تائيد نماينده ثبت و تشخيص رئيس ادراه داخل در محدوده سند مالكيت باشد و به اصطلاح آن حقي از كسي تضييع نشود مالك مي تواند در خواست اصلاح سند مالكيت خود را از ثبت محلي كه ملك در حوزه آن واقع شده است بنمايد.( موضوع ماده149 الحاقي قانون ثبت و بند 391 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي ) در اين صورت مالك بايستي تقاضاي خود را مبني براصلاح سندنسبت به اضافه مساحت به ضميمه بنچاق معامله اوليه به ثبت محل تسليم دارد.رئيس ثبت دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور را مي دهد و روز معاينه محل را تعيين و به متقاضي اعلام مي دارد. سپس تقاضا در دفتر انديكاتور ثبت و جهت ضبط در پرونده مربوطه تا روز مراجعه متقاضي به بايگاني ارسال مي شود. بديهي است چنانچه محل وقوع ملك خارج از شعاع 30 كيلومتر باشد فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار به ميزان مدتي كه از طرف رئيس ثبت تعيين مي شود بايد وسيله متقاضي به حساب سپرده ثبت واريز گردد. بعد از توديع فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار وسيله متقاضي بنحويكه شرح آن در قبل بيان شد نماينده و نقشه بردار در روز مقرر همراه متقاضي به محل وقوع ملك عزيمت مي نمايند.بعد از حضور در محل مالك ملك را معرفي و و نماينده حدود آن را با سوابق موجود در پرونده ثبتي تطبيق و با مجاورين كنترل و در مورد اينكه آيا اضافه مساحت داخل در محدوده سند مالكيت مي باشد يا خير بررسي هاي لازم را با همكاري نقشه بردار در محل انجام مي دهد.نقشه بردار نقشه وضع موجود ملك را برداشت و سپس نقشه اي كه نمودار وضع گذشته و حال ملك باشد ترسيم مي نمايد آنگاه نماينده صورت جلسه معاينه محل را تنظيم مي نمايد.در اين صورتجلسه كه نماينده آن را با عنوان صورتجلسه اجراي ماده149 الحاقي قانون ثبت نسبت به پلاك مورد نظر تنظيم مي نمايد بايستي جريان ثب تي ملك را در مقدمه آن بطور مشروح توضيح و نام مالك را قيد سپس با اشاره به تقاضاي مالك مبني بر وجود اضافه مساحت مشاهدات خود را در محل در صورتجلسه مرقوم داشته و چگونگي ايجاد مساحت را بيان نموده و گواهي و گواهي لازم مبني بر عدم تجاوز به مجاورين و شوارع و اموال عمومي را بنمايد و در نهايت ضمن تعيين ميزان اضافه مساحت كه وسيله نقشه بردار محاسبه مي شود صريحاً اظهار نظر نمايد كه اضافه مساحت داخل در محدوده سند مالكيت مي باشد و با اصلاح آن حقي از كسي و يا مجاورين تضييع نمي گردد. سپس صورت جلسه را خود امضاء نموده و به امضاء نقشه بردار و مالك رسانيده و همراه با گزارشي به ضميمه پرونده ثبتي مراتب را به استحضار رئيس اداره مي رساند. رئيس اداره صورتجلسه را بررسي وبا ملاحظه نقشه هاي سابق و لا حق ملك و پرونده ثبتي مربوطه چنانچه تشخيص داد اظهارات نماينده و نقشه بردار صحيح بوده و موجبات تضييع حق از كسي با اصلاح سند مالكيت ايجاد نمي گردد و موضوع از مصاديق ماده149 الحاقي قانون ثبت مي باشد ضمن صدور دستور اصلاح سند پرونده را جهت محاسبه بهاء اضافه مساحت طبق بهاء مندرج در اولين سند انتقال در صورتيكه شرط يا قراري در اين خصوص در سند انتقال اوليه قيد نشده باشد به حسابداري ارجاع مي نمايد. در صورتيكه تعيين ارزش اضافه مساحت ميسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولين معامله وسيله نقشه بردار و ارزياب تعيين خواهد شد (تبصره ذيل ماده149 الحاقي) پرونده براي محاسبه اضافه مساحت و نيز ساير حقوق ثبتي متعلقه و پرداخت فوق العاده نماينده و نقشه بردار به حسابداري ارسال مي شود. حسابداري بهاء اضافه مساحت را بشرح فوق تعيين و ساير حقوق ثبتي متعلقه را محاسبه و فيشهاي مربوط را تنظيم و جهت توديع به حساب سپرده و واريز به حساب در آمد ثبت به متقاضي تسليم مي دارد و فوق العاده نماينده و نقشه بردار را طبق روالي كه شرح آن گذشت به آنان پرداخت مي نمايد متقاضي بهاء اضافه مساحت را در حساب سپرده توديع و حقوق دولتي متعلقه را به حساب در آمد ثبت نزد بانك ملي مربوطه واريز و فيش هاي لازم را به حسابداري ثبت تسليم ميدارد تا ضميمه پرونده شود.بعد از توديع وجوه ياد شده وسيله متقاضي پرونده نزد نماينده مربوطه ارسال مي گردد تا مراتب اصلاح را در پيش نويس سند مالكيت قيد نموده و به مالك اوليه اخطار نمايد كه جهت در يافت بهاء اضافه مساحت به ثبت مراجعه نمايد. آنگاه پيش نويس اصلاح شده و اخطارهاي تهيه شده و اخطارهاي تهيه شده را به امضاء مسئول ادراه مي رساند.اخطارها پس از صدور از دفتر انديكاتور جهت ابلاغ به مامور مربوطه تسليم مي گردد و مامور پس از ابلاغ نسخه ديدار شده را با قيد امضاء و گواهي لازم پس از ملاحظه مسئول ادراه و اطمينان از صحت ابلاغ جهت ضبط در پرونده به بايگاني تحويل مي دهد. سپس پرونده جهت توضيح مراتب اصلاحي و ميزان اضافه مساحت را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاك و صفحه ملاحظات سند مالكيت كه در اين مرحله وسيله متقاضي ارائه مي شود توضيح داده و به امضاء مسئول اداره مي رساند. سپس پرونده جهت تسليم سند به متقاضي به بايگاني ارسال مي شود و پس از اخذ رسيد در ذيل تقاضاي اوليه به متقاضي تسليم مي گردد و پرونده در رديف مربوطه ضبط مي شود. شايان ذكر است چنانچه ملك مورد اصلاح در رهن يا بيع شرط باشد اصلاح آن موكول به كسب موافقت خريدار اسناد مذكور مي باشد.

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image