به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

روش افراز املاك

روش افراز املاك

 

چنانچه دو يا چند نفر نسبت به ملكي بطور مشاع مالكيت داشته باشند هر يك از آنها مي توانند نسبت به افراز سهمي خود از ساير مالكين ديگر اقدام نمايند اين عمل را در اصطلاح حقوقي و ثبتي افراز گويند. در افراز حتماً بايد تعداد مالكين دو نفر يا بيشتر باشند يا به عبارت ديگر وجود حالت اشاعه در افراز ضروري است.

متقاضي يا متقاضيان باسيتي تقاضاي خود مبني بر افراز را ضمن تعيين مشخصات كامل و آدرس ساير مالكين مشاعي ملك به ثبت محل وقوع ملك تسليم دارند.

مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديكاتور صادر و آن را جهت ضميمه شدن به پرونده و رسيدگي به ترتيب به بايگاني و يكي از نمايندگان ثبت ارجاع مي نمايد.

تقاضاي متقاضي پس از ثبت در دفتر انديكاتور به بايگاني ارسال متصدي بايگاني پرونده مربوطه را از رديف خود خارج وهمراه با تقاضا نزد نماينده تعيين شده ارسال مي دارد.

نماينده ثبت پرونده و وضعيت ثبتي آن را بررسي و مراتب را طي گزارشي مبني بر چگونگي جريان ثبتي پرونده و اينكه آيا نسبت به آن سند مالكيت صادر شده يا خير ضمن اظهار نظر صريح در خصوص امكان يا عدم امكان افراز به اطلاع مسئول اداره مي رساند.

مسئول اداره پس از ملاحظه گزارش نماينده و بررسي پرونده تصميم لازم مبني بر قبول يا رد درخواست افراز را اتخاذ و در صورت قبول درخواست افراز روز معاينه محل را نيز تعيين و به متقاضي اعلام و پرونده را جهت تهيه اخطار لازم و دعوت از مالكين و شركاء ملك به نقشه بردار ارجاع مي نمايد.

تذكر1: در صورتيكه تصميم مسئول اداره مبني بر رد درخواست افراز اتخاذ شده مراتب بايستي به متقاضي يا متقاضيان و كليه شركاء ابلاغ گردد.

نقشه بردار روز معاينه محل را طي اخطاري به كليه مالكين مشاعي ابلاغ و از آنها دعوت مي نمايد كه در روز و ساعت تعيين شده در محل وقوع ملك حضور يابند و تاكيد مي نمايد كه عدم حضور ساير مالكين مانع از انجام عمليات افراز نخواهد بود.

اخطارهاي تهيه شده پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره برآنها وسيله متصدي دفتر انديكاتور جهت ابلاغ به متقاضي و ساير مالكين مشاعي به مامور ابلاغ تسليم مي گرد، بديهي چنانچه محل وقوع ملك و اقامت مالكين مشاعي و شركاء در حوزه استحفاضي ژاندارمري باشد اخطارهاي دعوت بايستي از طريق ژاندارمري به آنها ابلاغ شود.

مامور ابلاغ يا پاسگاه ژاندارمري اخطارها را به موقع به مالكين مشاعي ابلاغ و ضمن گواهي به ثبت محل تحويل يا ارسال مي دارند و مسئول اداره پس از ملاحظه آنها حصول اطمينان از صحت ابلاغ دستور ضبط آنها را در پرونده تا روز معاينه محل صادر مي نمايد.

در روز معاينه محل نماينده و نقشه بردار مربوطه به اتفاق متقاضي جهت انجام عمليات افراز به محل وقوع ملك عزيمت مي نمايند.

تذكر2: چنانچه محل وقوع ملك خارج از شعاع 30 كيلومتر باشد و فوق العاده ماموريت وهزينه سفر به نماينده و نقشه بردار تعلق گيرد متقاضي مكلف است بشرحي كه در مباحث قبل گفته شد آن را به حساب سپرده ثبت واريز نمايد.

پس از حضور در محل و معرفي ملك وسيله متقاضي نماينده حدود آن را با مجاورين ومندرجات پرونده ثبتي تطيبق و نقشه بردار نقشه قطعات مورد افراز با توجه به ميزان مالكيت و تصرفات و رعايت حقوق مالكين برداشت و ترسيم نموده و قطعات مفروض را به نرخ منطقه اي ارزيابي سپس مراتب را طي گزارشي همراه با نقشه به مسئول اداره گزارش مي نمايد.

در صورتي كه محل وقوع ملك داخل در محدوده خدمات شهري باشد نقشه افراز حسب دستور مسئول اداره عنداللزوم جهت تاييد و اظهار نظر به شهرداري و در صورتي كه خارج از محدوده خدمات شهري باشد به مراجع ذيربط ارسال مي گردد و پرونده تا برگشت نقشه از شهرداري يا مراجع ديگر جهت ضبط به بايگاني ارسال مي شود.

بعد از برگشت نقشه از مراجع يا شده نماينده با توجه به نقشه ترسيمي و بنحوي كه در تفكيك معمول است صورت جلسه افراز را تنظيم و هر يك از قطعات افراز شده را در سهم مالك مربوطه قرار داده و پس از امضاء خود و نقشه بردار در صورت امكان به امضاء متقاضي و ساير شركاء رسانيده و جهت اتخاذ تصميم نزد مسئول اداره ارسال مي دارد.

در صورت جلسه افراز بايستي ابتدا حدود كل ملك و سپس حدود قطعات افراز شده به ترتيب و با تعيين شماره وبا ذكر طول ابعاد و مساحت نوشته شده و هر قطعه در سهم فرد مورد نظر قرار داده شود.آنگاه مسئول ادار ه ضمن بررسي كامل و تطبيق حدود و مشخصات قطعات مفروض مندرج در صورت جلسه و نقشه افراز و ساير مكاتبات انجام شده در صورتيكه اقدامات معموله را كافي تشخيص دهد تصميم خود مبني بر افراز ملك را بنحويكه انجام شده ذيل صورت جلسه مرقوم مي دارد.

سپس تصميم مسئول اداره همراه با يك نسخه فتوكپي از نقشه و صورت جلسهافراز طي اخطاري به كليه مالكين مشاعي ابلاغ مي شود تا چنانچه به تصميم مذكور و نحوه افراز اعتراضي دارند مراتب را ظرف ده روز از تاريخ روئيت اخطار كتباًبه دادگاه صالحه محل وقوع ملك تسليم دارند.

اخطار مذكور پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن وسيله متصدي دفتر انديكاتور جهت ابلاغ به مالكين مشاعي به مامور ابلاغ يا حسب مورد ژاندارمري تسليم و ارسال و پرونده تا برگشت اخطارهاي ابلاغ شده جهت ضبط به بايگاني اعاده مي شود.

پس از بازگشت اخطارها و انقضاء زمان اعتراض متقاضي يا متقاضيان مي تواند با ارائه گواهي لازم از مراجع قضائي صالحه مبني بر عدم تقديم اعتراض در مهلت مقرر تقاضاي صدور سند مالكيت سهمي خود به طور مفروض را از اداره ثبت بنمايند.

مسئول اداره دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور را صادر و آن را جهت ضميمه شدن به پرونده و اقدام به ترتيب به بايگاني و يكي از نمايندگان ثبت ارجاع مي نمايد.

بايگاني پرونده مربوطه را ضميمه تقاضا نموده و جهت اقدام نزد نماينده ثبت ارسال ميدارد.سپس نماينده با توجه به صورت جلسه افراز پيش نويس سند مالكيت قطعه يا قطعات مفروض مورد نظر را تهيه و پرونده را جهت گواهي عدم بازداشت به دفتر بازداشتي مي فرستد.متصدي دفتر بازداشتي پس از كواهي عد بازداشت ان را اعاده و سپس پرونده جهت وصول هزينه افراز وساير حقوق دولتي متعلقه نسبت به سهم متقاضي يا متقاضيان و بهاء دفترچه سند مالكيت به حسابداري فرستاده مي شود.

متصدي حسابداري هزينه افراز را با توجه به برگ ارزيابي تنظيم شده وسيله نقشه بردار و نيز ساير حقوق ثبتي متعلقه را محاسبه و بهاءدفترچه سند مالكيت را منظور و فيش لازم را صادر و جهت پرداخت به متقاضي تسليم مي دارد.

متقاضي پس از واريز وجوه مندرج در فيش نزد بانك ملي كه حساب ثبت در آن مفتوح است نسخ لازم را جهت ضميمه شدن به پرونده به حسابداري اعاده مي دهد.

متصدي حسابداري پس از ضميمه نمودن قبض مربوطه و گواهي وصول حقوق دولتي و هزينه افراز پرونده را جهت اقدامات بعدي به دفتر املاك ارسال ميدارد.

متصدي دفتر املاك صورت جلسه افراز و پيش نويس سند مالكيت را ثبت دفتر املاك نموده و سند مالكيت اوليه متقاضي يا متقاضيان را ابطال و سند جديد را تحرير و مراتب ابطال اسناد مالكيت مشاعي را طي بخشنامه اي به دفاتر اسناد رسمي تابعه ابلاغ مي نمايد.

مسئول اداره پس از بررسي اقدامات انجام شده ثبت دفتر املاك و سند مالكيت تحرير شده و بخشنامه تنظيمي را امضاء مي نمايد.

بخشنامه پس از درج شماره بر آن وسيله دفتر انديكاتور به دفاتر اسناد رسمي تابعه ارسال مي گردد و پرونده جهت تسليم سند به متقاضي به بايگاني فرستاده مي شود.

در بايگاني ابتدا سند نخ كشي و پلمپ سپس در دفتر تسليم اسناد ثبت آنگاه پس از احراز هويت متقاضي يا متقاضيان به نحوي كه در مباحث قبل توضيح داده شد در قبال اخذ رسيد به آنان تسليم و پرونده در رديف خود ضبط مي شود.

تذكر3: چنانچه متقاضي يا متقاضيان نتوانند آدرس محل سكونت ساير شركاء را تعين و اعلام نمايند ابلاغ هر گونه اخطار به آنها برابر مقررات آئين نامه اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا و از طريق درج در روزنامه انجام پذير خواهد بود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image