به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

روش اقدام نسبت به رفع تزاحم و تعارض در تصرف از جهت پذيرفتن

روش اقدام نسبت به رفع تزاحم و تعارض در تصرف از جهت پذيرفتن

 

هرگاه بين اشخاص و اداره ثبت هنگام قبول ثبت ملكي اختلافي حاصل شود يا ملكي را كه متقاضي مدعي مالكيت اوست و نسبت به ان تقاضاي قبول ثبت دارد در تصرف فرد ديگري باشد كه تمصرف هم نسبت به همان ملك ادعاي مالكيت بنمايد قبول ثبت چنين ملكي موكول به رفع تزاحم و تعارض مي باشد. بديهي است مرجع رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به قبول ثبت بنام هر يك از طرفين اختلاف هيئت نظارت ثبت منطقه مربوطه خواهد بود.(موضوع بند يك از ماده 3 آئين نامه اجرائي رسيدگي اسناد مالكيت معارض و هيئت تظارت و شوراي عالي ثبت). البته آراء هيئت نظارت كه در اين خصوص صادر مي شود باستناد تبصره 5 از بند 8 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت قابل تجديد نظر در شورايعالي ثبت مي باشد.روش عملي رسيدگي به موضوع جهت تهيه گزارش به ثبت منطقه بشرح زير است:نماينده و نفشه بردار بعد از مراجعت از معاينه محل و مشاهده تعارض و تزاحم و وجود اختلاف بين متقاضي قبول ثبت و متصرف مراتب را طي گزارشي به استحضار رئيس اداره مي رسانند.رئيس ثبت بعد از مطالعه گزارش و بررسي ضمن اينكه دستور ميدهد در دفتر انديكاتور ثبت شود سوابق را جهت انجام اقدامات بعدي به نماينده مربوطه ارجاع مي نمايد.متصدي دفتر انديكاتور گزارش را ثبت دفتر نموده و براي اقدام بعدي نزد نماينده ارسال مي دارد. نماينده حسب دستور رئيس اداره مدارك طرفين دعوي را اخذ و ضمن تعيين وقت مناسب بطرفين اخطار مي نمايد كه براي معاينه محل در روز مقرر در محل ملك حضور يابند و نيز در اخطار متذكر مي گردد كه اولاً عدم حضور مانع از انجام عمليات نخواهد بود و ثانياً طرفين دعوي مي توانند تا روز معاينه محل به اداره ثبت مراجعه و با ملاحظه مدارك تسليمي طرف مقابل از مفاد آنها اطلاع حاصل نمايند.اخطارها پس از امضاء رئيس اداره و درج شماره بر آنها توسط دفتر انديكاتور جهت ابلاغ به مامور مربوطه تسليم مي گردد.مامور ابلاغ آنها را در اسرع وقت به طرفين دعوي ابلاغ و نسخ رؤيت شده را با قيد امضاء و گواهي ابلاغ طي گزارشي بنظر رئيس ثبت مي رساند.مسئول اداره پس از ملاحظه اخطارهاي ابلاغ شده و حصول اطمينان از صحت ابلاغ دستور مي دهد تا در سابقه ضبط گردند.در روز مقرر و تعيين شده با مراجعه متقاضي نماينده و نقشه بردار همراه وي به محل وقوع ملك عزيمت مي نمايند. ضمناً چنانچه محل وقوع ملك خارج از شعاع 30 كيلومتر باشد و فوق العاده ماموريت و هزينه سفر به نماينده و نقشه بردار تعلق گيرد متقاضي موظف است آن را در گذشته بيان شد بحساب سپرده ثبت واريز و فيش آن را به حسابداري ارائه نمابد.بعد از حضور در محل نماينده تحقيقات جامعي را پيرامون چگونگي مالكيت متقاضي و تصرفات متصرف انجام و صورت جلسه اي را كه بيانگر نحوه مالكيت متقاضي يا متصرف و نيز نحوه تصرف مدعي يا متقاضي باشد تنظيم و به امضاء طرفين و حضار و گواهان و شهود و بعد از اظهار نظر صريح نسبت به موضوع خود و نقشه بردار آن را امضاء و در صورت لزوم و ضرورت نقشه بردار كروكي ملك را هم ترسيم و سپس مراتب را طي گزارشي به استحضار رئيس اداره مي رساند.مسئول اداره گزارش نماينده محل را ملاحظه و بررسي و در صورتيكه آن را جامع و كافي تشخيص داده و اشكالي بر آن متصور نباشد دستور مي دهد مراتب جهت طرح در هيئت نظارت به ثبت منطقه گزارش شود.در اين گزارش كه عنوان ثبت منطقه تهيه مي گردد نماينده بايستي جريان كامل ملك مورد تقاضا و چگونگي اقدامات انجام شده و اجراء موارد مندرج در بند يك ماده 3 آئين نامه اجرائي رسيدگي اسناد مالكيت معارض را بصراحت مرقوم و نظر نهائي ثبت محل را در خصوص قبول ثبت بنام يكي از دو طرف دعوي اظهار نمايد.


مسئول اداره گزارش را مطالعه و در صورتيكه جامع تشخيص داد آن را امضاء و دستور پرداخت فوق العاده نماينده و نقشه بردار را هم مي دهد، سپس متصدي دفتر انديكاتور پس از درج شماره آن را به ثبت منطقه مربوطه ارسال و سوابق را تا وصول راي هيئت نظارت جهت ضبط به بايگاني برگشت مي دهد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image