روش بازداشت سرقفلي و منافع ملك

روش بازداشت سرقفلي و منافع ملك

 

سر قفلي يا منافع ملك عبارت از حقوقي هستند كه ممكن است متعلق به مالك ملك باشد يا ديگري و اين قبيل منافع كه مالك آنها را به موجب سند رسمي به ديگري واگذار مي نمايد معمولاً به املاكي تعلق دارند كه حالت تجاري را دارا مي باشند.اين قبيل حقوق نيز حسب درخواست مراجع صلاحيت دار بشرحيكه در گذشته از آنها نام برده شد قابل بازداشت مي باشند. بدين ترتيب كه پس از وصول تقاضاي بازداشت نامه حسب دستور مسئول اداره در دفتر انديكاتور ثبت مي شود سپس به بايگاني ارسال مي گردد تا پرونده مربوطه را ضميمه نمايند در بايگاني پرونده از رديف مربوطه استخراج و به ضميمه نامه جهت اقدام به دفتر بازداشتي و پاسخ به استعلامات ارسال مي گردد. در اين شعبه متصدي مربوطه پرونده را بررسي و چنانچه ملك و منافع آن در بازداشت مرجع ديگري نباشد و در رهن و وثيقه بانك يا شخص يا دستگاهي قرار نگرفته و متعلق به فرد مورد نظر باشد اقدام به تهيه نامه بازداشتي مي نمايد.در نامه مذكور كه عنوان مرجع تقاضا كننده تهيه مي شود مشخصات كامل اعم از شماره ملك و محل وقوع آن و درصورتيكه داراي سند مالكيت باشد شماره ثبت و صفحه آن و نيز نام مالك و مشخصات كسي كه سر قفلي يا منافع به او تعلق دارد بايستي قيد شود و سرقفلي يا منافع در قبال موضوع يا مبلغي كه مرجع در خواست كننده اعلام داشته بازداشت و سپس مراتب در دفتر بازداشتي كه شرح وچگونگي آن قبلاً گفته شد قيد و شماره رديف مذكور در نامه مرقوم و نيز چنانچه نسبت به ملك سند مالكيت صادر شده باشد مراتب بازداشت در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاك مربوطه قيد و سپس بخشنامه اي كه در آن موضوع بازداشت منافع يا سرقفلي بطور مشروح نوشته مي شود عنوان دفاتر اسناد رسمي تهيه مي گردد. آنگاه نامه و بخشنامه پس از امضاء مسئول اداره از دفتر انديكاتور شماره خورده و خارج و نامه به مرجع تقاضا كننده و بخشنامه به دفاتر اسناد رسمي تابعه ارسال مي گرددو پيش نويس نامه و بخشنامه همراه با پرونده جهت ضبط در رديف مربوطه به بايگاني ارسال مي شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image