به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

روش تجميع حدود املاكي كه داراي سند مالكيت مي باشند

روش تجميع حدود املاكي كه داراي سند مالكيت مي باشند

 

در موارديكه دو يا چند پلاك بر اثر ساختمان يا ديوار كشي به صورت واحد در آمده يا قطعاتيكه وصل بهم باشند و يا مالك يا مالكان املاك مزبور سهام مشاعي برابر دفتر املاك داشته باشند با تسليم اسناد مالكيت خويش مي توانند از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي تجميع املاك خود را بنمايند كه نحوه انجام آن به شرح زيراست:متقاضي بايستي تقاضاي خود را همراه با اسناد مالكيت مربوط به ثبت محل تسليم دارد تقاضاي متقاضي حسب دستور مسئول اداره پس از ثبت در دفتر انديكاتور براي ضميمه شدن به پرونده و اقدام لازم به ترتيب به بايگاني و يكي از نمايندگان ثبت ارجاع مي شود. تقاضاي متقاضي پس از ثبت در دفتر انديكاتور جهت ضميمه شدن به پرونده به بايگاني ارسال و در آنجا پرونده مربوطه از رديف ود خارج و همراه با تقاضا جهت اقدام لازم نزد نماينده مربوطه ارسال مي گردد.نماينده ثبت پرونده ثبتي و اسناد مالكيت ابرازي متقاضي را از هر جهت بخصوص وثيقه و بازداشت بررسي و چنانچه اشكالي براي تجميع موجود نباشد نظر خود را طي گزارشي به مسئول اداره تسليم مي دارد. مسئول اداره پرونده را بررسي ضمن اتخاذ تصميم روز معاينه محل را تعيين و به متقاضي اعلام سپس پرونده را جهت ضبط تا روز مقرر به بايگاني ارسال مي دارد، در روز مراجعه متقاضي بايگاني پرونده را نزد مسئول اداره ارسال واو نماينده و نقشه بردار ي را جهت عزيمت به محل و انجام تجميع تعيين مي نمايد.بديهي است چنانچه املاك مورد تجميع خارج از شعاع 30 كيلومتر باشد متقاضي موظف است فوق العاده نماينده و نقشه بردار را بشرحي كه در مباحث قبل گفته شد به حساب سپرده ثبت نزد بانك ملي مربوطه واريز نمايد.سپس نماينده و نقشه بردار در معيت متقاضي به محل وقوع ملك عزيمت نموده و پس از استقرار در محل نماينده حدود املاك مورد نظر را با اسناد املكيت و مجاورين تطيبق و نقشه بردار حدود املاك مورد تجميع را برداشت سپس تماينده صورت جلسه تجميع را با توجه به نقشه ترسيمي نقشه بردار تنظيم و پس از امضاء خود و نقشه بردار به امضاء مالك يا مالكين مربوطه رسانيده و پيش نويس سند مالكيت جديد را تهيه و مراتب را طي گزارشي به مسئول اداره ارائه و وقت مراجعه بعدي را به متقاضي اعلام ميدارد.تذكر1: در صورت جلسه تجميعي نماينده بايستي ابتدا حدود املاك مورد تجميع را به ترتيب نوشته سپس حدود جديد و مساحت جديد ملك را در آن قيد نمايد.مسئول اداره پس از ملاحظه گزارش نماينده و بررسي صورت جلسه تجميعي و تطبيق حدود جديد با نقشه ترسيمي در صورتيكه اقدامات انجام شده را كافي تشخيص دهد ضمن امضاء پيش نويس سند مالكيت جديد دستور ابطال اسناد مالكيت اوليه و تنظيم سند مالكيت جديد را صادر مي نمايد.آنگاه پرونده براي گواهي عدم بازداشت به دفتر بازداشتي ارسال و متصدي مربوطه پس از برسي گواهي لازم را انجام و پرونده را به دفتر املاك اعاده مي دهد.متصدي دفتر املاك ضمن ثبت حدود تجميعي در دفتراملاك و ابطال اسناد مالكيت اوليه سند مالكيت جديد را تحرير نموده و دفتر املاك و پرونده را جهت امضاء نزد مسئول اداره هرسال مي دارد.مسئول اداره پس از بررسي ثبت دفتر املاك و سند مالكيت تحرير شده را امضاء مي نمايد آنگاه پرونده جهت ضبط تا مراجعه متقاضي به با يگاني ارسال مي دارد.متصدي حسابداري بهاء سند مالكيت را به طريقي كه در مباحث قبل بدان اشاره رفت دريافت و پرونده را جهت تسليم سند به بايگاني مي فرستد.در بايگاني پرونده ابتدا نخ كشي و پلمپ و در دفتر تسليم اسناد ثبت و با احراز هويت متقاضي كه معمولاً با ملاحظه شناسنامه او تحقق مي پذيرد در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و پيش نويس به متقاضي تسليم مي گرددو پرونده در رديف مربوطه به خود ضبط مي شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image