روش تهيه پاسخ استعلام املاك جاري

روش تهيه پاسخ استعلام املاك جاري

 

دفاتر اسناد رسمي مكلف هستند هنگام انجام هرگونه معامله نسبت املاك جاري قبلاً جريان ثبتي آنها را از اداره ثبت محل وقوع ملك استعلام نمايند هم چنين پاره اي از دستگاههاي اجرائي ذيربط و يا مراجع قضائي صالحه نيز در مواقع ضروري و لازم مجاز به استعلام جريان ثبتي املاك جاري هستند كه روش تهيه پاسخ استعلام املاك جاري به شرح زير است.استعلام پس از ارائه به ثبت حسب دستور مسئول اداره ثبت دفتر انديكاتور شده و براي ضميمه شدن به پرونده و همچنين اقدام لازم به ترتيب به بايگاني و يكي از نمايندگان ثبت ارجاع مي گردد.استعلام پس از ثبت در دفتر انديكاتور به بايگاني ارسال و پس از ضمينه شدن به پرونده جهت اقدام نزد نماينده مربوطه ارسال مي شود.نماينده ثبت پرونده را بررسي و پاسخ لازم را بنحوي كه بيانگر جريان كامل ملك بشرح پرونده ثبتي باشد تهيه مي نمايد.سپس متصدي دفتر بازداشتي آن را از نظر عدم بازداشت گواهي و چنانچه مرجع استعلام كننده دفترخانه اسناد رسمي باشد پرونده را براي تعيين ميزان بدهي ملك به حسابداري ارسال مي دارد.متصدي حسابداري پرونده را بررسي و با توجه به وجوهي كه قبلاً بابت بقاياي ثبتي ملك وصول شده حقوق دولتي متعلقه را تعيين و در پاسخ استعلام قيد و مراتب را گواهي و سپس آن را براي امضاء نزد مسئول مربوطه مي فرستد.مسئول اداره يا صاحب امضاء مجاز از ناحيه او پس از بررسي پاسخ استعلام را امضاء مي نمايد.پاسخ استعلام پس زا درج شماره بر آن وسيله دفتر انديكاتور به مرجع استعلام كننده ارسال و پرونده جهت ضبط در رديف خود به بايگاني ارسال مي شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image