روش تهيه و انتشار آگهي تحديد حدود اختصاصي و نحوه انجام آن

روش تهيه و انتشار آگهي تحديد حدود اختصاصي و نحوه انجام آن

 

املاكي كه به واسطه عدم حضور مالك يا جهات ديگر در اجراي ماده 14 قانون ثبت(تحديد عمومي) تحديد نشده يا باصطلاح از تحديد خارج شده باشند در صورتيكه به استناد تبصره ذيل ماده15 قانون ثبت نتوان آنها را تحديد نمود در اين صورت به در خواست مستدعي ثبت يا قائم مقام قانوني او و هزينه شخصي وي با ذكر علت مي توان نسبت به آن ملك تحديد حدود اختصاصي بعمل آورد.در اين حالت متقاضي بايد تقاضي خود مبني بر تحديد اختصاصي را ضمن تقبل و پرداخت هزينه هاي قانوني آن كتباً به ثبت محل وقوع به ملك را تسليم دارد.تقاضاي متقاضي حسب دستور مسئول اداره پس از ثبت در دفتر انديكاتور جهت اقدامات بعدي به بايگاني ارجاع مي شود، در بايگاني پرونده از رديف مربوطه استخراج و پس ازبررسي در صورت امكان تحديد اختصاصي جهت پرداخت هزينه هاي قانوني به حسابداري ارسال مي شود.در حسابداري متصدي مربوطه هزينه حق الدرج آگهي و فوق العاده ماموريت نماينده و نقشه بردار را در صورتيكه ملك خارج از شعاع 30 كيلومتر بوده و بدان فوق العاده ماموريت و هزينه سفر تعلق گيرد محاسبه و فيش مربوطه را صادر و به متقاضي تسليم مي دارد.متقاضي پس از توديع وجوه مذكور در حساب سپرده ثبت نزد بانك ملي قبوض مربوطه را در جهت ضميمه شدن به پرونده به حسابداري اعاده مي نمايد.پس از ضميمه نمودن قبوض مربوط به پرداخت هزينه ها وسيله حسابداري پرونده به بايگاني اعاده و مسئول بايگاني ضمن تهيه پيش نويس آگهي تهديد اختصاصي تاريخ مراجعه متقاضي را كه همان روز تحديد است به او اعلام مي دارد و متذكر مي شود كه در تاريخ مذكور در اداره حضور يابد.سپس پرونده نزد مسئول اداره ارسال مي شود و او پس از بررسي پيش نويس آگهي تحديد اختصاصي را امضاء مي نمايد.مجدداً آگهي پس از تايپ نزد مسئول اداره اعاده و پس از امضاء او طي نامه اي كه آن نيز به امضاء مسئول اداره مي رسد و پس از درج شماره بر آنها وسيله متصدي دفتر انديكاتور جهت چاپ در يكي از روزنامه هاي محلي يا كثيرالانتشار به اداره ارشاد اسلامي محل ارسال مي گردد.پس از وصول آگهي درج شده در روزنامه مسئول بايگاني آن را با پيش نويس مطابقت و در صورتيكه صحيح منتشر شده باشد مراتب را گواهي و يك نسخه از آگهي را جهت ادارات ذيربط ارسال و تعدادي از نسخ آن را جهت الصاق در معابر عمومي به مامور ابلاغ تسليم مي دارد.مامور ابلاغ نسخ الصاقي را در معابر عمومي الصاق و گزارش كار را به مسئول اداره ارائه و او پس از اطمينان از صحت گزارش دستور ثبت آن را در دفتر انديكاتور صادر و به بايگاني ارجاع مي نمايد. گزارش مامور ابلاغ پس از ثبت در دفتر انديكاتور جهتت ضبط در پرونده به بايگاني ارسال مي شود .در روز تحديد حدود رئيس اداره نماينده و نقشه برداري را جهت انجام عمليات تحديد تعيين و بالاغ لازم را صادر مي نمايد. سپس نماينده و نقشه بردار در معيت متقاضي به محل وقوع ملك عزيمت و بنحوي كه در تحديد عمومي گفته شد نماينده مبادرت به تهيه صورت جلسه تحديد حدود نموده و نقشه بردار نقشه ملك را ترسيم و برگ ارزيابي را بر مبناي قيمت منطقه اي تنظيم مي نمايد.صورت جلسه تحديد به امضاء نماينده و نقشه بردار و مالك و مجاورين در صورتيكه حضور داشته باشند مي رسد نقشه را نقشه بردار خود امضاء و برگ ارزيابي را نيز به امضاء مالك مي رساند نماينده پس از انجام عمليات تحديد حدود مورد تحديد را با مجاورين تطبيق و پيش نويس سند مالكيت آن را تهيه و در پرونده مربوطه ضبط و مراتب انجام كار را به رئيس اداره گزارش مي نمايد.مسئول اداره دستور ثبت صورت جلسه تحديد را در دفتر انديكاتور صادر نموده و پرونده پس از ثبت صورتجلسه تحديد در دفتر انديكاتور جهت ثبت تا انقضاء زمان واخواهي و مراجعه بعدي مالك به بايگاني ارسال مي شود.در خاتمه فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار در صورت تعلق از محل سپرده متقاضي وسيله حسابداري پرداخت مي شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image