روش تهيه و انتشار آگهي تحديد عمومي

روش تهيه و انتشار آگهي تحديد عمومي

 

بعد از انتشار اولين آگهي نوبتي املاكي كه به عنوان مجهول المالك به شرح قبل از آنها قبول ثبت به عمل آمده انتشار آگهي تحديد حدود عمومي امكانپذير مي باشد(ماده66 آئين نامه قانون ثبت) ودر تهيه پيش نويس آگهي تحديد عمومي رعايت نكات زير ضروري است:پيش نويس آگهي تحديد حدود عمومي هر بخش به ترتيب شماره املاك تهيه و براي هر يك يا چند پلاك با توجه به موقعيت و مساحت آنها روز يا روزهائي براي تحديد حدود تعيين مي شود، بدين معني كه ممكن است براي يك پلاك با توجه به مساحت و موقعيت آن چند روز جهت تحديد حدود منظور و يا براي چند پلاك يك روز براي تحديد اختصاص داده شود(موضوع مواد61 و62 آئين نامه قانون ثبت) و تاريخ روز تحديد و ساعت مقرر براي شروع عمليات تحديدي بايد ذيل شماره پلاكهاي مربوطه قيد شود.در پيش نويس آگهي تحديد عمومي بايد دقت شود كه فاصله بين روز انتشار آگهي تحديدي و روز تحديد حدود كمتر از 20 روز و بيشتر از 60 روز نباشد (ماده 67 آئين نامه قانون ثبت) و در ذيل آگهي تذكر داده مي شود مجاوري كه نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقي ملك مورد تحديد حقي براي خود قائل است مي تواند ظرف مدت 30 روز از تاريخ تحديد به وسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيت دار عرض حال دهد(ماده20 قانون ثبت).مسئول بايگاني پس از تهيه پيش نويس آگهي تحديد عمومي آن را نزد رئيس ثبت ارسال و او پس از بررسي و كنترل آن را امضاء مي نمايد پيش نويس آگهي تحديد حدود پس از تايپ به امضاء مسئول اداره رسيده و همراه با نامه اي كه آن نيز وسيله مسئول اداره امضاء مي شود و پس از درج شماره بر آنها وسيله متصدي دفتر انديكاتور جهت چاپ در يكي از روزنامه هاي محلي يا كثيرالانتشار به اداره ارشاد اسلامي محل ارسال مي گردد.پس از وصول روزنامه حاوي آگهي درج شده در آن مسئول بايگاني آن را با پيش نويس تطبيق و در صورتيكه اشتباهي وارد نشده باشد مراتب صحت و سقم آن را گواهي مي نمايد.سپس نسخه اي از آگهي را براي ادارات ذيربط ارسال و نسخه ديگري از آن جهت مجلد نمودن با ساير آگهي هاي موجود منظور مي نمايد آنگاه بايگان مربوطه متن عبارت آگهي و شماره و تاريخ و نام روزنامه ناشر را بر روي هر يك از اظهار نامه ها قيد و صحت آن را گواهي مي نمايد،و نيز تعدادي از آگهي ها جهت الصاق در محل وقوع ملك م اماكن عمومي به مامور ابلاغ تسليم مي شود كه او نيز پس از الصاق آنها در معابر و اماكن عمومي مراتب را به رئيس اداره گزارش و مسئول ثبت پس از حصول اطمينان از الصاق آگهي ها ضمن دستور ثبت گزارش مامور ابلاغ در دفتر انديكاتور آن را جهت ضبط در سابقه به بايگاني ارجاع مي نمايد. گزارش مامور پس از ثبت در دفتر انديكاتور به بايگاني ارسال و در سابقه ضبط مي شود. در خاتمه آگهي ها در دفتر ثبت آگهي ها در دفتر ثبت آگهي هاي تحديدي ثبت مي شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image