به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

روش تهيه و انتشار آگهي هاي نوبتي

روش تهيه و انتشار آگهي هاي نوبتي

 

پس از ثبت ملك و وصول حقوق دولتي متعلقه آن به شرحي كه قبلاً توضيح داده شد، بر اساس ماده 59 آئين نامه قانون ثبت كليه املاكي كه در هر سه ماه به ثبت مي رسند بايستي به ترتيب مقرر در آئين نامه در دو نوبت به فاصله 30 روز با ذكر شماره پلاك و مشخصات مالك و نوع ملك و محل وقوع آن در يكي از روزنامه هاي محلي يا كثيرالانتشار كه از طريق وزارت ارشاد اسلامي تعيين مي شوند آگهي گردند تا 90 روز از تاريخ اولين انتشار به ثبت محل كتباً اعلام و رسيد دريافت دارند.در آگهي نوبتي كه هر سه ماه يكبار تهيه و منتشر مي شود بايد مشخصات و نكات زير منظور گردد:شماره پلاك و مشخصات مالك و نوع ملك و محل وقوع املاكي كه اظهار نامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظيم و جهت انتشار آگهي در رديف منظور گرديده اند.
املاكي كه قبلاً اظهار نامه آنها تنظيم ولي اشتباهاً در موعد مقرر آگهي نشده اند.
املاكي كه آگهي نوبتي آنها در وقت مقرر منتشر و لا كن بواسطه اشتباه مؤثري كه در انتشار آنها رخ داده و به موجب آراء هيئت نظارت يا دستور اداري مستند به اختيارات تفويضي هيئت نظارت موضوع بندهاي 385-386-387 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا اول مهر 65 منجر به تجديدآگهي شده اند.در تهيه پيش نويس آگهي نوبتي كه وسيله مسئول بايگاني انجام مي شود بايستي نهايت دقت لازم معمول مي گردد تا اشتباهي واقع نشود و در مقدمه آن نام شهرستان مربوطه قيد سپس مشخصات و شماره پلاكهاي ثبتي املاك هر بخشي كه در سه ماهه مربوطه قبل ثبت شده اند بترتيب از كوچك به بزرگ با ذكر مشخصات مالك يا مالكين آن قيد آنگاه مشخصات ملك و مالك يا مالكين املاك موضوع بند 2 و بدنبال آن مشخصات ملك و مالك يا مالكين املاك موضوع بند 3 كه در اجراي دستور هيئت نظارت يا دستور اداري مستند به اختيارات تفويضي منجر به تجديد آگهي شده اند قيد مي شود.
سپس در پايان آگهي زمان قبول اعتراض نسبت به املاك رديف 1و2 كه 90 روز و املاك رديف 3 كه 30 روز بعد از تاريخ اولين انتشار است ذكر مي گردد و نيز مدلول مواد16 و17و 20 قانون ثبت در پايان آگهي درج و تاريخ انتشار نوبت اول و دوم نيز برابر قانون تعيين و قيد مي شود.مسئول بايگاني پس از تهيه آگهي نوبتي كه تايپ شده آن را نزد رئيس اداره ارسال و او پس از بررسي وئ كنترل امضاء و سپس آگهي را طي نامه اي جهت درج در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي و نيز چاپ نسخ پشت سفيد به اداره ارشاد اسلامي محل ارسال مي دارد.پس از وصول اگهي درج شده در روزنامه و نسخ پشت سفيد مسئول بايگاني آنرا با پيش نويس آگهي تطبيق و در صورتيكه اشتباهي وارد نشده باشد عين متن عبارت آگهي نوبتي و شماره روزانه و تاريخ انتشار و نام روزنامه ناشر را در اظهار نامه هاي مربوطه قيد و مراتب صحت و سقم انتشار آگهي را گواهي مي نمايد.بديهي است پس از تطبيق چنانچه پلاكي از قلم افتاده يا در چاپ آن اشتباهي واقع شده باشد مسئول بايگاني موظف است مراتب را به رئيس اداره گزارش و او حسب مورد و برابر مقررات دستور مقتضي را صادر خواهند نمود سپس تعداد كافي از نسخ پشت سفيد جهت الصاق در معابر عمومي به مامور ابلاغ تسليم و او پس از الصاق مراتب را كتباً به اداره اعلام و رئيس ثبت پس از حصول اطمينان از الصاق آگهي ها دستور ثبت گزارش مامور را در دفتر انديكاتور صادر و پس از ثبت جهت ضميمه شدن به سابقه به بايگاني ارسال مي شود و نيز يك نسخه از آگهي نوبتي براي ادارات ذيربط ارسال مي شود و نسخه اي از آن جهت مجلد نمودن با ساير آگهي ها منظور و در نهايت آگهي در دفتر ثبت آگهي هاي نوبتي ثبت مي گردد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image