روش صدور سند مالكيت اعياني

روش صدور سند مالكيت اعياني

 

اعيان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روي زمين ساخته مي شود اطلاق مي گردد گر چه از نظر حقوقي كلمه زمين خود دلالت بر عرصه و اعيان را مي نمايد ولي در ثبت مراد از اعيان مستحدثاتي است كه روي ملك (زمين) بنا مي گردد.با اين تعريف اگر فردي كه نسبت به زمين مالكيت رسمي و قانوني دارد و ملك او در جريان ثبت باشد حق احداث اعياني و در يافت سند مالكيت آن را به موجب سند رسمي به ديگري واگذار نمايد دارنده حق اعياني مي تواند با مراجعه به اداره ثبت محلي كه ملك در حوزه آْن واقع است تقاضاي صدور سند مالكيت نسبت به اعيان احداثي خو را بنمايد.بديهي است صدور سند مالكيت نسبت به اعيان احداثي متقاضي منوط به اتمام تشريفات قانوني و انقضاء مواعد اعتراض نسبت به اصل ملك (عرصه) و عدم وصول اعتراض نسبت به عرصه خواهد بود.(ماده104 مكرر آئين نامه قانون ثبت و بند 329 بخشنامه هاي ثبتي تا اول مهر1365(متقاضي بايد تقاضاي خود مبني بر صدور سند مالكيت اعيان را همراه با مدارك زير به ثبت محل تسليم دارد.الف-اصل سندي كه به موجب آن حق احداث اعياني و در يافت سند اعيان رسماً به او واگذار شده .ب-فتوكپي شناسنامه خود.ج-مشخصات كامل و آدرس مجاورين و واگذار كننده حق اعيانيرئيس ثبت تقاضا و ضمائم آن را بررسي و ضمن دستور ثبت تقاضا در انديكاتور مراتب را به يكي از نمايندگان ارجاع مي نمايد.پس از ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور متصدي دفتر آن را با ضمائم مربوطه اش به بايگاني ارسال ميدارد تا پرونده ثبتي را ضميمه نمايند.در بايگاني پرونده امر از رديف خود استخراج و همراه با تقاضا و ضمائم جهت اقدام بعدي نزذ نماينده تعيين شده ارسال مي گردد.نماينده پرونده را بررسي و پس از حصول اطمينان از عدم صدور سند مالكيت نسبت به اعيان در صورتيكه اشكالي براي ادامه عمليات ثبتي ملاحظه ننمايد روز معاينه محل را تعيين و مراتب را طي اخطاري خطاب به مجاورين و واگذار كننده حق اعياني و متقاضي اعلام مينمايد. در اين اخطار كه خطاب به مجاورين و واگذار كننده حق اعياني و متقاضي نوشته مي شود در آن تصريح مي گردد كه در روز تعيين شده نسبت به اعياني احداثي متقاضي تعيين حدود به عمل آمده و از نام بردگان دعوت مي شود كه در محل وقوع ملك يا اداره ثبت جهت عزيمت به محل حضور يابند و خاطر نشان مي نمايد كه عدم حضور آنان مانع از انجام عمليات ثبتي نخواهد بود.اخطارها پس از امضاء مسئول اداره از دفتر انديكاتور شماره خورده و صادر مي شود و جهت ابلاغ به افراد مذكور به مامور ابلاغ تسليم مي گردد و پرونده مربوطه همراه با سوابق تا برگشت اخطارهاي ابلاغ شده و روز معاينه محل جهت ضبط به بايگاني ارسال مي شود.توضيح اين كه چنانچه مجاورين و واگذاركننده حق اعياني و متقاضي و ملك خارج از حوزه شهري باشند اخطارها جهت ابلاغ به پاسگاه ژاندارمري مربوطه ارسال مي شوند.مامور ابلاغ موظف است در اسرع وقت اخطارها را به مخاطبين ، كه شرح آنها گذشت ابلاغ نموده و نسخ رويت شده را با قيد امضاء و گواهي لازم به مسئول اداره ارائه نمايد و مسئول اداره پس از ملاحظه و حصول اطمينان از صحت ابلاغ اخطارها دستور ضبط آنها را در پرونده ثبتي مربوطه ميدهد.اخطارها جهت ضبط در پرونده به بايگاني ارسال مي شود و در پرونده مربوطه ضبط مي گردد. در روز تعيين حدود، متقاضي به ثبت مراجعه مي نمايد تا نماينده و نقشه بردار را به محل وقوع ملك ببرد بعد از مراجعه متقاضي پرونده جهت تعيين نماينده و نقشه بردار نزد رئيس اداره فرستاده مي شود و رئيس ثبت با مراجعه به دفتر تعيين اوقات كار را به يكي از نمايندگان و نقشه برداران ارجاع مي نمايد تا در معيت متقاضي به محل وقوع ملك عزيمت نمايند بديهي چنانچه محل وقوع ملك خارج از شعاع 30 كيلومتر باشد متقاضي بايستي ماموريت و هزينه سفرنماينده و نقشه بردار را به ميزان مدتي كه از طرف رئيس ثبت تعيين مي شود به حساب سپرده ثبت واريز نمايد كه در اين صورت پرونده به حسابداري ارسال مي شود و در آنجا فوق العاده ماموريت وهزينه سفر متعلقه محاسبه و فيش مربوطه صادر وبه متقاضي تسليم مي شود تا در بانك ملي كه حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است واريز نمايد.پس از توديع فوق العاده مذكور و ارائه فيش آن وسيله متقاضي نسخ لازم در پرونده امر ضبط و نماينده و نقشه بردار همراه با متقاضي به محل وقوع ملك عزيمت مي نمايند.پس از حضور در محل وقوع ملك متقاضي حدود ملك را معرفي و نماينده آن را با سوابق موجود در پرونده ثبتي و مندرجات سند واگذاري حق احداث اعياني تطبيق و نقشه بردار حدود نقشه ملك را برداشت و اعياني احداثي را به قيمت منطقه اي ارزيابي مي نمايد و به متقاضي وقت مراجعه بعدي را اعلام مي دارند.سپس نماينده صورت جلسه تعيين حدود و پيش نويس سند مالكيت اعيان را تهيه وامضاء نموده وهمراه با نقشه ملك كه وسيله نقشه بردار ترسيم و امضاء شده به ضميمه برگ ارزيابي تنظيمي وسيله نقشه بردار و متقاضي طي گزارشي همراه با پرونده ثبتي مربوطه مراتب را به استحضار رئيس اداره مي رساند.ترتيب تنظيم صورت جلسه تعيين حدود و پيش نويس سند مالكيت اعيان بدين نحو است كه نام و نام خانوادگي مالك اعيان و حدود و ساير مشخصات اصل ملك اعم از شماره پلاك فرعي و اصلي و محل وقوع آن با قيد كلمه اعياني درصورتجلسه تعيين حدود نوشته مي شود و در پيش نويس سند مالكيت اعيان نيز علاوه بر قيد مشخصات كامل مالك اعياني حدود مشخصات اصل ملك و جريان پرونده ثبتي بطور خلاصه وچگونگي واگذاري حق احداث اعياني به متقاضي و شماره سند مربوطه نوشته مي شود و صورت جلسه تعيين حدود را نماينده و نقشه بردار و متقاضي تواماً و پيش نويس سند مالكيت را نماينده امضاء مي نمايد.رئيس ثبت گزارش نماينده را ملاحظه و صورت جلسه تعيين حدود را بررسي و پيش نويس سند مالكيت را با پرونده كنترل نموده در صورتيكه اشكالي به نظرش نرسيد دستور مي دهد صورت جلسه تعيين حدود در دفتر انديكاتور ثبت شود و حسابداري فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نفشه بردار را پرداخت نمايد كه پس از ثبت صورت جلسه تعيين حدود در دفتر انديكاتور پرونده جهت پرداخت فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار به حسابداري ارسال مي شود.در حسابداري متصدي سند هزينه لازم را تنظيم و فوق العاده متعلقه را طي چكي كه به امضاء صاحبان امضاء رسيده باشد به نماينده و نقشه بردار پرداخت مي نمايد.در اين مرحله پرونده همراه با سوابق جهت ضبط تا انقضاء زمان واخواهي به بايگاني ارسال مي شود .بديهي است چنانچه بين مجاورين اعياني مورد اقدام با متقاضي اختلافي نباشد و مدعي و اعتراضي هم وجود نداشته باشد رعايت زمان واخواهي موردي نخواهد داشت وبعد از اينكه مسئول اداره پرونده را بررسي نمود پيش نويس سند مالكيت را امضاء و دستور ثبت آن را در دفتر املاك صادر مي نمايد.آنگاه پرونده به حسابداري ارسال مي شود تا حقوق دولتي متعلقه محاسبه و فيش مربوطه تنظيم و به متقاضي تسليم گردد.متقاضي پس از پرداخت حقوقي دولتي متعلقه كه عبارت از حق ثبت اعياني و ساير حقوق ديگر و بهاء دفتر چه سند مالكيت مي باشد نسخ فيش پرداختي را به حسابداري ارائه مي نمايد تا ضميمه سابقه شود و سپس پرونده براي اقدامات بعدي به دفتر املاك ارسال مي گردد.در دفتراملاك چنانچه عرصه سابقه ثبت در دفتر املاك را داشته باشد مراتب احداث اعياني در همان ثبت و صفحه عرصه با توضيح موضوع قيد و ثبت مي گردد و چنانچه عرصه ثبت دفتر املاك نشده باشد حدود و مشخصات اعياني ملك برابر با صورت جلسه تعيين حدود و پيش نويس سند مالكيت به نام متقاضي در ثبت و صفحه جاري دفتر املاك ثبت و سپس سند مالكيت آن تحرير مي شود .بعد از انجام تشريفات ياد شده مسئول مربوطه ثبت دفتر املاك و سند مالكيت را امضاء مينمايد سپس پرونده به بايگاني ارسال مي شود تا سند مالكيت در قبال اخذ رسيد به متقاضي تسليم شود . در بايگاني سند مالكيت ابتدا نخ كشي و پلمپ مي شود سپس در دفتر تسليم اسناد ثبت مي گردد آنگاه پس از احراز هويت متقاضي كه معمولاً با ملاحضه شناسنامه او صورت مي پذيرد سند مالكيت در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و ستون ملاحظات پيش نويس سند مالكيت به او تسليم مي گردد.در خاتمه پرونده در رديف مربوطه در بايگاني ضبط مي شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image