به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

روش صدور سند مالكيت المثني

روش صدور سند مالكيت المثني

 

وقتيكه سند مالكيت از بين برود مثلاً دچار حريق شود و اثري از آن باقي نماند يا گم شود مالك مي تواند از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي صدور سند مالكيت المثني نمايد در اين صورت بر طبق تبصره يك ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مصوب بهمن 53 بشرح ذيل عمل مي شود:مالك بايستي تقاضاي خود را همراه دو برگ فرم استشهاديه تكميل شده اي كه نمونه آن را ازثبت محل در يافت ميدارد ضمن اعلام طريق از بين رفتن سند به ثبت محل تسليم دارد.تذكر1: فرم استشهاد حداقل بايد به امضاء 3 نفر گواه رسيده وهويت و امضاء آنها را كلانتري يا ژاندارمري يا دفاتر اسناد رسمي گواهي نموده باشد مسئول اداره پس از دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور آن را جهت ضميمه نمودن به پرونده و اقدام به ترتيب به بايگاني و دفتر املاك ارجاع مي نمايد.تقاضاي متقاضي به همراه ضمائم پس از ثبت در دفتر انديكاتور به بايگاني ارسال و در آن جا پرونده مربوط از رديف خود خارج وهمراه با تقاضا جهت اقدام به دفتر ارسال مي شود.متصدي دفتر املاك پرونده را بررسي و بخشنامه اي مبني بر اعلام فقدان سند مالكيت خطاب به دفاتر اسناد رسمي تابعه تهيه مي نمايد در اين بخشنامه ادعاي متقاضي مبني بر چگونگي فقدان سند مالكيت و مشخصات ملك و نام آخرين مالك بايستي قيد شود.بخشنامه پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن وسيله متصدي دفتر انديكاتور به دفاتر اسناد رسمي تابعه ارسال مي گردد.در صورتيكه مالك ادعا كند بهاء ملك او كمتر از حد نصاب لازم براي انتشار آگهي است(در حال حاضر 000/500 ريال) مسئول اداره دستور ارزيابي ملك را صادر مي نمايد.بديهي است چنانچه ملك خارج از شعاع 30 كيلومتر بوده و فوق العاده ماموريت و هزينه سفر به نقشه بردار ارزياب تعلق گيرد متقاضي بايستي آن را پرداخت نمايد كه در اين صورت پرونده به حسابداري ارسال و متصدي حسابداري فوق العاده نقشه بردار ارزياب را وفق مقررات محاسبه و قبض سپرده را صادر و جهت توديع در بانك به متقاضي تسليم مي دارد و او پس از توديع در بانك نسخ مربوطه را به ثبت اعاده تا ضميمه پرونده شود.سپس نقشه بردار ارزياب همراه متقاضي به محل وقوع ملك عزيمت و پس از بازديد از ملك آن را بر مبناي قيمت منطقه اي ارزيابي و در پايان ماموريت گزارش ارزيابي را به مسئول اداره ارائه مي نمايد.گزارش ارزيابي حسب دستور مسئول اداره ثبت دفتر انديكاتور شده سپس در صورتيكه ارزش ملك بيش از 000/500 ريال تعيين شده باشد پرونده جهت محاسبه و اخذ حق الدرج آگهي و نيز پرداخت فوق العاده ماموريت نقشه بردار ارزياب به حسابداري ارجاع مي شود.متصدي حسابداري هزينه حق الدرج را محاسبه و قبض لازم را صادر و جهت توديع در بانك به متقاضي تسليم و او هزينه حق الدرج را در بانك ملي كه حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است توديع و نسخ لازم را به حسابداري اعاده مي نمايد تا ضميمه پرونده شود، ضمناً فوق العاده ماموريت نقشه بردار ارزياب نيز حسب دستور مسئول اداره پرداخت مي گردد.سپس پرونده جهت تهيه آگهي فقدان سند مالكيت به دفتر املاك ارسال مي گردد.متصدي دفتر املاك با ملاحظه محتويات پرونده و ثبت دفتر املاك آگهي فقدان سند مالكيت را تهيه مي نمايد در اين آگهي بايستي مشخصات كامل مالك شماره پلاك و محل وقوع ملك و نحوه مفقود شدن سند مالكيت و معاملاتي كه در سند مالكيت ثبت شده قيد گردد.آگهي پس از امضاء مسئول اداره ودرج شماره برآن وسيله متصدي دفترانديكاتور جهت چاپ در يكي از روزنامه ها ي محلي يا كثيرالانتشار به اداره ارشاد اسلامي محل ارسال مي شود.تذكر2: آگهي در دو نوبت به فاصله اي كه كمتر از ده روز نباشد بايستي در روزنامه چاپ شود و در آن قيد گرددكه پس از انتشار نوبت دوم ظرف ده روز چنانچه كسي اعتراضي نداشته باشد مي تواند به ثبت محل اعلام دارد و يا انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض سند المثني صادر خواهد شد.پس از ارسال آگهي به اداره ارشاد اسلامي محل پرونده جهت ضبط به بايگاني ارسال و زمان مراجعه بعدي متقاضي تعيين و به او اعلام مي گردد.بعد از وصول روزنامه حاوي آگهي چاپ شده در آن و تطبيق آن با پيش نويس وسيله متصدي دفتر املاك در صورتيكه اشتباهي در چاپ آن واقع نشده باشد مراتب صحت انتشار آگهي گواهي و همراه با پرونده جهت ضبط تا انقضاء زمان اعتراض به بايگاني اعاده مي شود.پس از انقضاء زمان واخواهي و عدم وصول اعتراض و مراجعه متقاضي پرونده وسيله بايگاني به دفتر املاك ارسال مي شود متصدي دفتر املاك پرونده را بررسي و پس از گواهي متصدي دفتر بازداشتي مبني بر عدم بازداشت مسئول مربوطه دستور تحرير سند مالكيت المثني را صادر مي نمايد.آنگاه پرونده جهت پرداخت بهاء دفترچه سند مالكيت به حسابداري ارسال و در آنجا متصدي حسابداري بهاء دفترچه سند را بشرحي كه در مباحث قبل به آن اشاره رفت دريافت وپرونده را همراه با نسخه قبض مبني بر وصول بهاء سند مالكيت به دفتر املاك مي فرستد.سپس متصدي دفتر املاك سند مالكيت المثني را تحرير و بخشنامه لازم مبني بر صدور سند املكيت المثني را خطاب به دفاتر اسناد رسمي تابعه صادر و مراتب را در ستون ملاحظات دفتر املاك وپيش نويس سند مالكيت اوليه قيد مي نمايد.آنگاه مسئول مربوطه سند مالكيت تحرير شده و بخشنامه و مراتب قيد شده در دفتر املاك را امضاء مي نمايد و بخشنامه پس از درج شماره برْآن وسيله متصدي دفتر انديكاتور به دفاتر اسناد رسمي تابعه ارسال مي گردد.در خاتمه پرونده جهت تسليم سند به بايگاني ارسال و در آنجا ابتدا نخ كشي و پلمپ و پس از ثبت در دفتر تسليم سند و پيش نويس احراز هويت متقاضي كه معمولاً با ملاحظه شناسنامه او تحقق مي پذيرد در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند وپيش نويس سند مالكيت اوليه، به او تسليم و پرونده در رديف خود ضبط مي شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image