به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

روش صدور سند مالكيت املاك جاري موضوع ماده 21 ق.ث

روش صدور سند مالكيت املاك جاري موضوع ماده 21 ق.ث

 

املاك جاري به املاكي اطلاق مي شود كه سابقه ثبت در دفتر املاك را نداشته باشند بديهي است صدور سند مالكيت نسبت به املاك جاري وقتي امكانپذير است كه تحديد حدود آنها به عمل آمده و زمان وا خواهي نسبت به اصل و تحديد بلامعارض سپري شده باشد.صدور سند مالكيت نسبت به املاك جاري تابع تشريفات خاصي است كه مراحل رسيدگي آن ذيلاً شرح داده مي شود:همانگونه كه در مبحث تحديد حدود عمومي و اختصاصي توضيح داده شد پس از انجام عمليات تحديد نماينده مجدد پيش نويس سند مالكيت را تهيه و ضبط پرونده مي نمايد و پس از ثبت صورت جلسه تحديد در دفتر انديكاتور پرونده جهت انقضاء زمان واخواهي تحديد(30 روز از تاريخ تحديد) و مراجعه بعدي به بايگاني راسال مي شود.پس از انقضاء زمان واخواهي متقاضي بايستي تقاضاي خود مبني بر صدور سند مالكيت را كتباً به ثبت محل تسليم دارد.مسئول اداره ضمن دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور آن را جهت رسيدگي و اقدام لازم به نماينده ارجاع مي نمايد.تقاضا پس از ثبت در دفتر انديكاتور به بايگاني فرستاده مي شود تا به پرونده مربوطه ضميمه و نزد نماينده ارسال گردد.بايگاني پرونده را همراه با تقاضا نزد نماينده ثبت ارسال و او پرونده را بررسي در صورتيكه نقل و انتقالي نسبت به آن ملك انجام شده باشد مراتب را در ستون مربوطه در پيش نويس سند مالكيت قيد سپس پرونده را جهت گواهي هاي لازم به بايگاني ارسال مي دارد.مسئول بايگاني يا بايگان مربوطه موظف است ضمن قيد عبارات آگهي هاي نوبتي و تحديدي و شماره و تاريخ و نام روزنامه هاي ناشر در پيش نويس سند مالكيت صحت انتشار آنها را گواهي و مراتب عدم وجود اوراق خارجي ضميمه نشده و عدم وصول واخواهي نسبت به اصل و تحديد حدود را نيز گواهي نموده و پرونده را نزد نماينده مربوطه ارسال دارد .نماينده ثبت پس از ملاحظه اقدامات انجام شده پرونده را جهت گواهي عدم بازداشت و بند(ز) به دفتر بازداشتي ارسال و متصدي دفتر مذكور ضمن بررسي پرونده در صورتيكه ملك در بازداشت يا وثيقه نباشد مراتب را در ستون مربوطه گواهي مي نمايد.بعداز انجام تشريفات فوق پرونده جهت بررسي و رسيدگي نزد مسئول اداره ارسال ميگردد.مسئول اداره پرونده را به دقت واز هر جهت بررسي نموده و چنانچه اقدامات انجام شده را كافي تشخيص دهد دستور ثبت ملك در دفتر املاك را با توضيح بر وصول حقوق دولتي ضمن امضاء پيش نويس سند مالكيت صادر مينمايد.در اين مرحله پرونده جهت محاسبه حقوق دولتي متعلقه بر مبناي برگ ارزيابي موجود در پرونده و وصول بهاء دفترچه سند مالكيت به حسابداري ارسال مي شود.تذكر1:اعتبار برگ ارزيابي يكسال از تاريخ تنظيم است لذا چنانچه در زمان محاسبه بقايايي ثبتي مدت اعتبار برگ ارزيابي منقضي يا ملك قبلاً ارزيابي نشده باشد حسب دستور مسئول اداره مجدداً بايستي از ملك بازديد و نسبت به آن ارزيابي به عمل آيد.متصدي حسابداري با بررسي پرونده و احتساب حقوق دولتي وصولي متعلقه به ملك را با توجه به برگ ارزيابي تعيين و بهاء دفترچه سند مالكيت را نيز منظور و قبض لازم را صادر و جهت پرداخت متقاضي تسليم مي دارد.متقاضي وجه مندرج در قبض را در بانك ملي كه حساب ثبت در آن مفتوح است واريز و نسخ مربوطه به ثبت رابه حسابداري اعاده ميدهد.آنگاه متصدي حسابداري نسخه مخصوص پرونده را ضميمه و يك جلد سند مالكيت به آن اختصاص و مراتب وصول حقوق دولتي و عدم بدهي ملك را در ستون مربوطه در پيش نويس سند مالكيت قيد و گواهي پرونده را جهت اقدام بعدي به دفتر املاك ارسال مي دارد.در دفتر املاك پرونده به يكي از متصديان ارجاع و او پيش نويس سند مالكيت را در ثبت و سند جاري دفاتر مركز و محل به طريقي كه معمول است ثبت و سپس سند مالكيت آن را تحرير و مراتب ثبت و شماره ثبت و صفحه و شماره مسلسل سند مالكيت را در پيش نويس سند مالكيت قيد مي نمايد.تذكر2:ثبت دفتر املاك وتحرير پيش نويس سند مالكيت با خود نويس بايستي انجام شود.آنگاه دفاتر مر كز و محل پرونده جهت امضاء نزد رئيس اداره ارسال مي شود. مسئول اداره پس از بررسي پيش نويس سند مالكيت و ثبت دفاتر املاك و سند مالكيت تحرير شده را امضاء نموده سپس دفاتر به دفتر املاك و پرونده جهت تسليم سند به متقاضي به بايگاني ارسال مي شود.در وقت مراجعه متقاضي سند مالكيت نخ كشي و پلمپ شده و پس از ثبت در دفتر تسليم اسناد ضمن احراز هويت متقاضي كه معمولاً با ملاحظه شناسنامه او انجام مي شود در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و مستخرجه به وي تسليم مي گردد.آنگاه پرونده در رديف مربوط به خود ضبط مي شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image