به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

روش قبول درخواست ثبت ملك

روش قبول درخواست ثبت ملك

 

ثبت املاك و اسناد كه موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگر از قبيل قانون مدني و كيفري و غيره براي خود هدفي درد كه يكي از اهداف عمده و اساسي ثبت املاك، حفظ مالكيت مالكين و ذوي الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدي ديگران در امان بماند و مالكيت افراد از امنيت برخوردار باشد. با اين مقدمه و به موجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گرديد كه از تاريخ تصويب قانون در نقاطي كه اداره ثبت وجود دارد و در ساير نقاط پس از تشكيل اداره ثبت كليه اموال غير منقول هر ناحيه به ثبت برسد و لذا عده كثيري از مردم در اجراي ماده 10 و 11 قانون مذكور در وقت مقرر مبادرت به ثبت املاك خود در اقصي نقاط كشور نموده اند.اما بعد از انقضاء مواعد مقرر كساني كه موفق به ثبت املاك خود در اجراي ماده 11 قانون ثبت نشده اند مي توانند برابر ماده 12 قانون مذكور نسبت به ملك خود تقاضاي ثبت نمايند كه جريان آن به شرح زير مي باشد:ابتدا متقاضي بايستي تقاضاي خود را همراه با يك برگ استشهاد محلي كه به تأييد اهالي محل و همسايگان و مجاورين و معمرين رسيده باشد منضم به فتوكپي شناسنامه خود و ساير مدارك ديگر از قبيل قولنامه عادي يا هر مدرك مرسوم ديگري كه در محل عرف است به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم نمايد.
در استشهاد محلي يا قولنامه عادي بايستي حدود و مشخصات ملك بطور اجمال قيد شود در صورتي كه متقاضي آن را به طور عادي از ديگري خريداري نموده مشخصات فروشنده نيز بايستي قيد شده باشد.
مسئول اداره ثبت بعد از بررسي مدارك ابرازي در صورتي كه آنها را كافي تشخيص داد، دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديكاتور صادر و وقت بازديد و معاينه محلي را با توجه به دفتر اوقات كه در اختيار دارد تعيين و به متقاضي اعلام مي دارد.
متصدي دفتر انديكاتور پس از ثبت تقاضا در دفتر سوابق را جهت تشكيل پرونده و انجام امور مقدماتي مربوط به بايگاني ارسال ميدارد.
مسئول بايگاني با مراجعه به دفتر توزيع اظهار نامه و سوابق امر عدم سابقه ثبت و مجهول بودن ملك را گواهي و در صورتي كه مقداري از سهام ملك مورد تقاضا قبلاً ثبت شده باشد مقدار سهام مجهول باقيمانده را تعيين و مراتب را گواهي نمايد.
تذكر1: دفتر توزيع اظهار نام دفتري است كه املاك بخشهاي مختلف حوزه ثبتي هر شهرستان به ترتيب پلاك كوبي در آن شماره گذاري گرديده است.
سپس در وقت مراجعه متقاضي در روز مقرر متصدي بايگاني را نزد مسئول اداره ارسال و او با توجه به دفتر اوقات نماينده و نقشه برداري را جهت عزيمت به محل وقوع ملك به منظور تحقيقات محلي و احراز تصرف مالكانه متقاضي و تنظيم صورت مجلس و ترسيم نقشه ملك تعيين و نيز وقت مراحعه بعدي متقاضي را جهت اخذ نتيجه به او اعلام مي دارد.
بديهي است چنانچه محل وقوع ملك خارج از شعاع 30 كيلومتر باشد و به نماينده و نقشه بردار فوق العاده مأموريت و هزينه سفر تعلق گيرد متقاضي مكلف است فوق العاده ياد شده را به حساب سپرده ثبت واريز نمايد كه در اين صورت پرونده به حسابداري ارسال و پس از محاسبه ميزان فوق العاده متعلقه نسبت به ايام مأموريت متصدي حسابداري قبض سپرده را صادر و به متقاضي تسليم و او پس از توديع در بانك ملي كه حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است نسخ مربوط را به ثبت اعاده مي نمايد تا ضميمه پرونده شود
آنگاه نماينده و نقشه بردار در معيت متقاضي به محل وقوع ملك عزيمت مي نمايند و پس از استقرار در محل نماينده با توجه به مدارك ابرازي و سوابق امر و وضعيت مجاورين و مشاهدات عيني و پرسش از همسايگان و مطالعين تحقيقات لازم را پيرامون چگونگي مالكيت و نحوه تصرفات مالكانه متقاضي انجام و نقشه بردار نيز نقشه ملك را برداشت مي نمايد.
سپس نماينده با توجه به مجموع تحقيقات بعمل آمده صورت جلسه معاينه محلي و احراز تصرف مالكانه را تنظيم و نقشه بردار و متقاضي و شهود و مجاورين در صورتي كه ثبت ملك را خالي از اشكال ديد اظهار نامه ثبت ملك را نيز تنظيم و پس از امضاء وسيله خود و مالك يا نماينده قانوني او مراتب را طي گزارشي به مسئول اداره ارائه مي نمايد.
در صورتجلسه كه تحت عنوان صورت جلسه معاينه محلي و احراز تصرف مالكانه تنظيم م شود نمانده بايستي ضمن اشاره به دستور رئيس ثبت مبني بر عزيمت به محل تاريخ حضور خود و نقشه بردار را در محل و نيز روز معاينه محلي را قيد و سپس مشاهدات خود و نحوه مالكيت متقاضي را با معاينه اراده مربوطه به نحوي كه ارتباط متقاضي را با كسي كه ملك در دفتر توزيع اظهار نامه به نام او معرفي شده مشخص نمايد. همچنين حدود و مشخصات و طول ابعاد و مساحت ملك را كه وسيله نقشه بردار تعيين مي شود در صورت جلسه قيد نموده و نظر نهايي خود را در خصوص بلا اشكال بودن ثبت ملك بطور صريح مرقوم دارد.
همچنين در هنگام تعيين شماره براي ملك مورد تقاضا در صورتي كه مجاورين آن فاقد شماره باشند براي آنها نيز بايستي شماره تعيين و در تعريف حدود و مشخصات ملك مورد تقاضا شمارات مجاورين نيز بايستي مشخص شده باشد.
در اظهار نامه ثبت ملك كه نماينده آنرا همراه با صورت جلسه معاينه محل و احراز تصرف مالكانه تنظيم مي نمايند بايستي مشخصات كامل مالك يا مالكين بر اساس مندرجات شناسنامه آنها قيد شود و از استناد به مشخصات مندرج در ساير اوراق و مدارك متقاضي از قبيل گواهينامه رانندگي و امثالهم جداً اجتناب شود.
همچنين ساير ستونهاي اظهار نامه بايستي بطور دقيق و با خط خوانا تكميل و پس از امضاء نماينده و متقاضي همراه با صورت جلسه احراز تصرف طي گزارشي به رئيس ثبت ارائه گردد.
لازم به ذكر است كه كل قيمت ملك مورد تقاضا بر اساس قيمت منطقه اي توسط نقشه بردار تعيين و در ستون مربوط در اظهار نامه قيد مي شود.
رئيس ثبت پس از ملاحظه گزارش نماينده و نقشه بردار و بررسي صورت جلسه معاينه محلي و احراز تصرف مالكانه و تطبيق مندرجات آن با مدارك ابرازي متقاضي در صورتي كه تحقيقات انجام شده و صورت جلسه تنظيمي را كافي تشخيص دهد پس از كنترل مندرجات اظهار نامه با صورت جلسه معاينه محلي آن را امضاء و سپس اظهار نامه را در دفتر كد 304 (دفتر ثبت اظهار نامه) ثبت و شماره رديف دفتر را روي اظهار نامه قيد و سوابق را جهت اظهار نامه در دفتر انديكاتور و اخذ حقوق دولتي متعلقه و پرداخت فوق العاده نماينده و نقشه بردار به ترتيب به دفتر و حسابداري ارجاع مي نمايد.
پس از ثبت اظهارنامه در دفتر انديكاتور پرونده جهت محاسبه حق الثبت و مقدماتي متعلقه به حسابداري ارسال مي شود و در آنجا متصدي حسابداري پس از محاسبه حقوق دولتي متعلقه بر مبناي بهاي كل ملك به نرخ منطقه اي قبض لازم را صادر و جهت واريز به حساب مربوطه نزد بانك ملي به متقاضي تسليم و نيز فوق العاده نماينده و نقشه بردار را حسب دستور مسئول اداره پرداخت مي نمايد.
متقاضي پس از واريز حقوق دولتي متعلقه در بانك نسخ لازم را به ثبت اعاده تا ضميمه پرونده گردد.
متصدي حسابداري پس از ضميمه نمودن قبض پرداخت حقوق دولتي به پرونده شماره قبض و ميزان حق الثبت و مقدماتي را به تفكيكي در اظهار نامه قيد و پرونده را جهت اقدامات بعدي به بايگاني ارسال مي دارد.
متصدي بايگاني مراتب ثبت ملك را در مقابل شماره ملك مورد ثبت در دفتر توزيع اظهارنامه قيد و پس از ثبت در دفتر آمار پرونده را در رديف ساير پرونده هايي كه بايستي آگهي نوبتي نسبت به آنها تهيه و منتشر شود قرار داده و وقت مراجعه بعدي متقاضي را كه معمولا پايان انقضاء زمان واخواهي آگهي نوبتي ملك است به متقاضي اعلام مي دارد.
تذكر 2: در انجام هر يك از مراحل قبول ثبت چنانچه قانوناً نياز به استعلام از مراجع ذيصلاح ملاحظه شد بايستي انجام شود، بديهي است كه استعلام هاي بي مورد و بدون مجوز كه موجب ايجاد وقفه در انجام كار متقاضي شود خلاف مقررات بوده و بايستي از آن اجتناب شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image