به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

تنصیف مهریه در نکاح انقطاعی

 

 

 

 

تنصیف مهریه در نکاح انقطاعی

رای دادگاه در مورد تنصیف مهریه در نکاح انقطاعی

در این پرونده خانم........... فرزند.......... به طرفیت آقای .......... فرزند......... دادخواستی به خواسته الزام خوانده به پرداخت مهریه به مبلغ ده میلیون ریال تسلیم نموده و اظهار داشته در تاریخ ........... به سبب عقد انقطاعی با خوانده برای مدت........... ازدواج کردم و مهریه این نکاح به اینجانب پرداخت نشده است و تقاضای الزام خوانده به پرداخت آن را دارم. خوانده در دفاع ضمن اقرار به اصل نکاح یادشده و مدت و مهریه آن اظهار نموده، من بدون انجام هر گونه مواقعه کل مدت نکاح را به زوجه بخشیدم. بنابراین مهریه ای بدهکار نیستم. دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده مستنداً به ماده 1097 قانون مدنی زوجه را فقط مستحق خواهان محکوم به بیحقی است و در خصوص نصف مهریه دعوی وی وارد است و لذا دادگاه خوانده را به پرداخت نصف مهر المسمی یاد شده (مبلغ پنج میلیون ریال) در حق خواهان محکوم می نماید.این رای به استناد مواد 330،334 و 336 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان ..........می باشد.

                                            رئیس/دادرس شعبه......دادگاه خانواده ..........

 

 

 

 

 

رای دادگاه در مورد فسخ نکاح به درخواست زوج به لحاظ وجود عیب در زوجه

رای دادگاه در مورد فسخ نکاح به درخواست زوج به لحاظ وجود عیب در زوجه

   رای دادگاه در مورد فسخ نکاح به درخواست زوج به لحاظ وجود عیب در زوجه

در خصوص دادخواست آقای ..........فرزند ..........به طرفیت خانم ........... فرزند............ به خواسته اعلام فسخ نکاح به لحاظ وجود قرن در خوانده با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاحنامه رسمی شماره ..........صادره از دفتر ثبت رسمی ازدواج شماره .......... حوزه ثبتی ........... سابقه زوجیت دائم بین طرفین که از تاریخ .......... ایجاد شده محرز و مسلم است و در مورد خواسته با عنایت به نظریه پزشکی قانونی به شماره ........و متعاقب این نظریات با عنایت به اقرار بعدی خوانده در دادگاه، وجود عیب یاد شده در وی که از خواهان مخفی نگه داشته شده، محرز است،از طرفی عیب مزبور نیز سابق بر عقد است،نه طاری، و خواهان نیز در اظهارات خود بیان نموده که در تاریخ ........... نکاح یاد شده را فسخ نموده است و خوانده نیز این موضوع را تصدیق کرده، بنابراین دادگاه به اسناد مواد 1120، 1123،1124،1131 قانون مدنی، عقد نکاح دائم فیمابین طرفین را از تاریخ ..........فسخ شده و منحل اعلام می نماید. این رای حضوری و مستنداَ به مواد 330،334و 336 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان ...........می باشد.

                                                    رئیس شعبه............. دادگاه خانواده................

 

 

 

محکومیت زوج به پرداخت مهریه در حق ورثه زوجه منقطعه

محکومیت زوج به پرداخت مهریه در حق ورثه زوجه منقطعه

در مورد محکومیت زوج به پرداخت مهریه در حق ورثه زوجه منقطعه

در این پرونده 1- آقای ............ فرزند........... 2- خانم............. فرزند........... به طرفیت آقای ............... فرزند............. دادخواستی تسلیم و اعلام داشته اند که بر اساس گواهی حصر وراثت شماره ............. خواهان ها که والدین خانم......... هستند که در تاریخ ......... فوت نموده است، وراث منحصر وی می باشند، و خانم مشارالیها همسر انقطاعی خوانده بوده و مهریه وی تعداد بیست عدد سکه بهار آزادی طلای مسکوک رایج بوده، که وی در اثناء مدت نکاح یاد شده فوت نموده است، و درخواست الزام خوانده به پرداخت مهریه مزبور را در حق خواهان ها نموده اند. دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده و مستنداً به ماده 1096 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مهریه همسر متوفای یاد شده اش در حق خواهان ها با عنایت به ماده 903 قانون مدنی به نسبت دو سوم به خواهان ردیف اول و یک سوم به خواهان ردیف دوم محکوم می نماید. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان .......... می باشد.

 

                                         رئیس/ دادرس شعبه ............دادگاه خانواده...........

 

نمونه تصمیم دادگاه در مورد استرداد شیربها

 

نمونه تصمیم دادگاه در مورد استرداد شیربها

                        نمونه تصمیم دادگاه در مورد استرداد شیربها

در خصوص دادخواست آقای ............فرزند ...............به طرفیت آقای ............فرزند ............به خواسته الزام خوانده به رد مبلغ پنج میلیون ریال که به عنوان شیربها دریافت کرده اند، ولی وصلت منظور واقع نگردیده است، با عنایت به جامع محتویات پرونده، از جمله اقرار خوانده که پدر دوشیزه ............می باشد که قرارداد نامزدی با خواهان داشته مبنی بر دریافت مبلغ یاد شده به عنوان شیربها و نظر به اینکه خوانده تصریح نموده، که مبلغ شیربها را بر اساس عرف خودشان دریافت نموده و به عنوان جعاله نبوده ، بلکه به عنوان پول شیر مادر ، و مبلغی مازاد بر مهر به نفع والدین نامزد بوده است، لذا دادگاه براساس مساله 9 ذیل عنوان فصل فی المهر کتاب النکاح تحریرالوسیله دریافت مبلغ مزبور توسط خوانده را باطل می داند و بر همین اساس، با توجه به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ، خوانده را به رد مبلغ پنج میلیون ریال در حق خواهان محکوم می نماید. این رای مستنداً به مواد 330، 334 و 336 قانون مزبور حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان........... می باشد.

                                                                   رئیس شعبه.............دادگاه خانواده................

 

نمونه حکم دادگاه مبنی بر الزام خوانده به تحویل فرزند مشترک به خواهان جهت حضانت

نمونه حکم دادگاه مبنی بر الزام خوانده به تحویل فرزند مشترک به خواهان جهت حضانت

نمونه حکم دادگاه مبنی بر الزام خوانده به تحویل فرزند مشترک به خواهان جهت حضانت

                       در خصوص دادخواست خانم............فرزند............به طرفیت آقای.............فرزند..............به خواسته الزام خوانده به تحویل فرزند مشترکمان به نام............4ساله که نزد خوانده می باشد، به خواهان جهت حضانت با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله مفاد سند طلاقنامه رسمی شماره...........صادره از دفتر ثبت رسمی طلاق شماره.............حوزه ثبتی.............برای دادگاه محرز است که خواهان و خوانده در تاریخ................از یکدیگر جدا شده اند و بر اساس مندرجات دادنامه شماره.............صادره در پرونده کلاسه.............که خواهان فتوکپی مصدق حکم آنرا ارائه نموده، حضانت فرزند دختر یاد شده تا پایان هفت سالگی به عهده مادرش واگذار شده است، و خوانده اقرار نموده که کودک مزبور را جهت حضانت تحویل خواهان نداده است، لذا دادگاه به استناد ماده 1169 قانون مدنی خوانده را به تحویل کودک مزبور به خواهان جهت حضانت از وی محکوم می نماید ، بدیهی است، عدم اجرای این حکم پس از قطعیت، خوانده را مشمول مقررات ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 قرار خواهد داد. این راًی حضوری و مستنداً به مواد 330،334و336 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب و ظرف مدت 20روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان..............می باشد. 

       رئیس شعبه.............دادگاه خانواده...............

 

نمونه رای دادگاه در مورد الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه خواهان

نمونه رای دادگاه در مورد الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه خواهان

          نمونه رای دادگاه در مورد الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه خواهان

در خصوص دادخواست خانم............ فرزند............. به طرفیت آقای............ .فرزند............. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه خواهان از تاریخ ............تا تاریخ صدور رای جمعاً به مدت 6 ماه که به مبلغ نه میلیون ریال تقویم شده است با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی نکاحنامه رسمی شماره ............صادره از دفتر ثبت ازدواج شماره .............دفتر ثبتی.............وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز است و در مورد خواسته، خوانده اقرار نموده که نفقه معوقه مورد درخواست خواهان را نپرداخته و همسرش نیز در مدت یاد شده از وی تمکین داشته است ، ولی به لحاظ بیکاری نتوانسته نفقه وی را بپردازد و طرفین در مورد مبلغ نفقه به آنچه نظر دادگاه باشد، تراضی کرده اند. لذا بدون ضرورت جلب نظر کارشناسی ، دادگاه با تعیین مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال برای هر ماه، جمعاً خوانده را به استناد مواد 1102،1106و 1107 قانونی مدنی به پرداخت مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال معادل چهارصد و پنجاه هزار تومان در حق خواهان محکوم می نماید. این رای با عنایت به مواد 330 و 336 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب با توجه به اقرار خوانده قطعی است.

                                                    رئیس شعبه ...............دادگاه خانواده.............

 

 

نمونه رای دادگاه در مورد الزام خوانده به ثبت رسمی نکاح دائم

نمونه رای دادگاه در مورد الزام خوانده به ثبت رسمی نکاح دائم

                    نمونه رای دادگاه در مورد الزام خوانده به ثبت رسمی نکاح دائم

در خصوص دادخواست خانم ..........فرزند............به طرفیت ............فرزند.............به خواسته الزام خوانده به ثبت نکاح دائم فیمابین و خصوصیات آن، با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله اقرار صریح طرفین مبنی اینکه در تاریخ ........... با یکدیگر به عقد نکاح دائم با مهریه ............ازدواج نموده اند و مهریه عندالمطالبه بوده و بر ذمه زوجه دین است و پرداخت نگردیده و ثمره این ازدواج وجود .........فرزند مشترک می باشد. لذا با توجه به مساله 19 فصل فی عقد النکاح و احکامه از کتاب النکاح تحریرالوسیله وبه استناد مواد 1259،1275و1321 قانون مدنی، وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز ومسلم است. لذا دادگاه به استناد مواد یک قانون ازدواج، 31 قانون ثبت احوال و 220 قانون مدنی خوانده را به ثبت رسمی واقعه ازدواج مزبور ملزم و محکوم می نماید. دفاتر رسمی ثبت ازدواج مکلف به ثبت این واقعه با همان خصوصیات هستند. ضمناً زوجین اذعان نموده اند که در عقد نکاح خود شرط خاصی را قید نکرده اند ولی در صورت تمایل می توانند شرایط فعلی مندرج در نکاحنامه های رسمی را در ضمن یکی از عقود لازمه شرط ودر نکاحنامه خود رسماً منعکس نمایند. این رای حضوری و قطعی است.

                                                  رئیس شعبه...........دادگاه خانواده............

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image