رای دادگاه در مورد فسخ نکاح به درخواست زوج به لحاظ وجود عیب در زوجه

رای دادگاه در مورد فسخ نکاح به درخواست زوج به لحاظ وجود عیب در زوجه

   رای دادگاه در مورد فسخ نکاح به درخواست زوج به لحاظ وجود عیب در زوجه

در خصوص دادخواست آقای ..........فرزند ..........به طرفیت خانم ........... فرزند............ به خواسته اعلام فسخ نکاح به لحاظ وجود قرن در خوانده با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاحنامه رسمی شماره ..........صادره از دفتر ثبت رسمی ازدواج شماره .......... حوزه ثبتی ........... سابقه زوجیت دائم بین طرفین که از تاریخ .......... ایجاد شده محرز و مسلم است و در مورد خواسته با عنایت به نظریه پزشکی قانونی به شماره ........و متعاقب این نظریات با عنایت به اقرار بعدی خوانده در دادگاه، وجود عیب یاد شده در وی که از خواهان مخفی نگه داشته شده، محرز است،از طرفی عیب مزبور نیز سابق بر عقد است،نه طاری، و خواهان نیز در اظهارات خود بیان نموده که در تاریخ ........... نکاح یاد شده را فسخ نموده است و خوانده نیز این موضوع را تصدیق کرده، بنابراین دادگاه به اسناد مواد 1120، 1123،1124،1131 قانون مدنی، عقد نکاح دائم فیمابین طرفین را از تاریخ ..........فسخ شده و منحل اعلام می نماید. این رای حضوری و مستنداَ به مواد 330،334و 336 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان ...........می باشد.

                                                    رئیس شعبه............. دادگاه خانواده................

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image