محکومیت زوج به پرداخت مهریه در حق ورثه زوجه منقطعه

محکومیت زوج به پرداخت مهریه در حق ورثه زوجه منقطعه

در مورد محکومیت زوج به پرداخت مهریه در حق ورثه زوجه منقطعه

در این پرونده 1- آقای ............ فرزند........... 2- خانم............. فرزند........... به طرفیت آقای ............... فرزند............. دادخواستی تسلیم و اعلام داشته اند که بر اساس گواهی حصر وراثت شماره ............. خواهان ها که والدین خانم......... هستند که در تاریخ ......... فوت نموده است، وراث منحصر وی می باشند، و خانم مشارالیها همسر انقطاعی خوانده بوده و مهریه وی تعداد بیست عدد سکه بهار آزادی طلای مسکوک رایج بوده، که وی در اثناء مدت نکاح یاد شده فوت نموده است، و درخواست الزام خوانده به پرداخت مهریه مزبور را در حق خواهان ها نموده اند. دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده و مستنداً به ماده 1096 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مهریه همسر متوفای یاد شده اش در حق خواهان ها با عنایت به ماده 903 قانون مدنی به نسبت دو سوم به خواهان ردیف اول و یک سوم به خواهان ردیف دوم محکوم می نماید. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان .......... می باشد.

 

                                         رئیس/ دادرس شعبه ............دادگاه خانواده...........

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image