نمونه حکم دادگاه مبنی بر الزام خوانده به تحویل فرزند مشترک به خواهان جهت حضانت

نمونه حکم دادگاه مبنی بر الزام خوانده به تحویل فرزند مشترک به خواهان جهت حضانت

نمونه حکم دادگاه مبنی بر الزام خوانده به تحویل فرزند مشترک به خواهان جهت حضانت

                       در خصوص دادخواست خانم............فرزند............به طرفیت آقای.............فرزند..............به خواسته الزام خوانده به تحویل فرزند مشترکمان به نام............4ساله که نزد خوانده می باشد، به خواهان جهت حضانت با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله مفاد سند طلاقنامه رسمی شماره...........صادره از دفتر ثبت رسمی طلاق شماره.............حوزه ثبتی.............برای دادگاه محرز است که خواهان و خوانده در تاریخ................از یکدیگر جدا شده اند و بر اساس مندرجات دادنامه شماره.............صادره در پرونده کلاسه.............که خواهان فتوکپی مصدق حکم آنرا ارائه نموده، حضانت فرزند دختر یاد شده تا پایان هفت سالگی به عهده مادرش واگذار شده است، و خوانده اقرار نموده که کودک مزبور را جهت حضانت تحویل خواهان نداده است، لذا دادگاه به استناد ماده 1169 قانون مدنی خوانده را به تحویل کودک مزبور به خواهان جهت حضانت از وی محکوم می نماید ، بدیهی است، عدم اجرای این حکم پس از قطعیت، خوانده را مشمول مقررات ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 قرار خواهد داد. این راًی حضوری و مستنداً به مواد 330،334و336 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب و ظرف مدت 20روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان..............می باشد. 

       رئیس شعبه.............دادگاه خانواده...............

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image