به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

نمونه رای دادگاه در مورد الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه خواهان

نمونه رای دادگاه در مورد الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه خواهان

          نمونه رای دادگاه در مورد الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه خواهان

در خصوص دادخواست خانم............ فرزند............. به طرفیت آقای............ .فرزند............. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه خواهان از تاریخ ............تا تاریخ صدور رای جمعاً به مدت 6 ماه که به مبلغ نه میلیون ریال تقویم شده است با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی نکاحنامه رسمی شماره ............صادره از دفتر ثبت ازدواج شماره .............دفتر ثبتی.............وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز است و در مورد خواسته، خوانده اقرار نموده که نفقه معوقه مورد درخواست خواهان را نپرداخته و همسرش نیز در مدت یاد شده از وی تمکین داشته است ، ولی به لحاظ بیکاری نتوانسته نفقه وی را بپردازد و طرفین در مورد مبلغ نفقه به آنچه نظر دادگاه باشد، تراضی کرده اند. لذا بدون ضرورت جلب نظر کارشناسی ، دادگاه با تعیین مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال برای هر ماه، جمعاً خوانده را به استناد مواد 1102،1106و 1107 قانونی مدنی به پرداخت مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال معادل چهارصد و پنجاه هزار تومان در حق خواهان محکوم می نماید. این رای با عنایت به مواد 330 و 336 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب با توجه به اقرار خوانده قطعی است.

                                                    رئیس شعبه ...............دادگاه خانواده.............

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image