نمونه رای دادگاه در مورد الزام خوانده به ثبت رسمی نکاح دائم

نمونه رای دادگاه در مورد الزام خوانده به ثبت رسمی نکاح دائم

                    نمونه رای دادگاه در مورد الزام خوانده به ثبت رسمی نکاح دائم

در خصوص دادخواست خانم ..........فرزند............به طرفیت ............فرزند.............به خواسته الزام خوانده به ثبت نکاح دائم فیمابین و خصوصیات آن، با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله اقرار صریح طرفین مبنی اینکه در تاریخ ........... با یکدیگر به عقد نکاح دائم با مهریه ............ازدواج نموده اند و مهریه عندالمطالبه بوده و بر ذمه زوجه دین است و پرداخت نگردیده و ثمره این ازدواج وجود .........فرزند مشترک می باشد. لذا با توجه به مساله 19 فصل فی عقد النکاح و احکامه از کتاب النکاح تحریرالوسیله وبه استناد مواد 1259،1275و1321 قانون مدنی، وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز ومسلم است. لذا دادگاه به استناد مواد یک قانون ازدواج، 31 قانون ثبت احوال و 220 قانون مدنی خوانده را به ثبت رسمی واقعه ازدواج مزبور ملزم و محکوم می نماید. دفاتر رسمی ثبت ازدواج مکلف به ثبت این واقعه با همان خصوصیات هستند. ضمناً زوجین اذعان نموده اند که در عقد نکاح خود شرط خاصی را قید نکرده اند ولی در صورت تمایل می توانند شرایط فعلی مندرج در نکاحنامه های رسمی را در ضمن یکی از عقود لازمه شرط ودر نکاحنامه خود رسماً منعکس نمایند. این رای حضوری و قطعی است.

                                                  رئیس شعبه...........دادگاه خانواده............

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image