نمونه راي در خصوص جلب ثالث

 

 

نمونه راي در خصوص جلب ثالث  

 

 

بسمه تعالي

 

 

 

به تاريخ ............... پرونده كلاسه ............. شماره دادنامه .........

مرجع رسيدگي : شعبه .............. دادگاه عمومي ..........

خواهان ...........

خوانده ..............

خواسته : الزام به تنظيم سند رسمي انتقال تلفن

مجلوب :.........................

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص دعوي خواهان به طرفيت خوانده اصلي و مجلوب به خواسته تنظيم سند رسمي انتقال يك رشته تلفن به شماره ............ نظر به اينكه حسب مندرجات و مدارك پيوست پرونده به موجب قرارداد عادي مورخ ......... تلفن متنازع فيه خوانده را مجلوب خريداري نموده است و متعاقب آن به وجب قرارداد عادي مورخ ..... تلفن مزبور را به همراه يك باب آپارتمان به خوانده دعوي انتقال داده مفاد صورت جلسه مورخه ......... و عدم تكذيب نسبت به مستندات ابرازي همگي دلالت بر صحت نقل و انتقال دارد .
 علي هذا با توجه به استعلام واصله مالكيت خوانده نسبت به پلاك متنازع فيه و مالكيت مجلوب نسبت به تلفن فوق التوصيف محرز و مسلم است و دعوي خواهان نيز به نظر دادگاه ثابت تشخيص مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدني حكم به محكوميت خوانده و مجلوب ثالث به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي جهت انتقال سند رسمي انتقال حقوق تلفن مزبور و يك دستگاه آپارتمان جزء پلاك ثبتي ........ واقع در ... با رعايت كليه تشريفات قانوني صادر و اعلام مي گردد . راي صادره حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان مي باشد .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومي........

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image