به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

نمونه راي در خصوص مطالبه وجه چك برگشتي

 

 

نمونه راي در خصوص مطالبه وجه چك برگشتي

 

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ ....... پرونده كلاسه .... شماره دادنامه ...

مرجع رسيدگي: شعبه ..... دادگاه عمومي .........

خواهان : آقاي (الف)...

خوانده : آقاي (ب)........

خواسته : مطالبه وجه يك فقره چك به شماره .. به مبلغ ....... ريال

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق  به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي نمايد :

 

((راي دادگاه ))

 

در خصوص دعوي آقاي (الف) به طرفيت آقاي (ب) فرزند .. به خواسته مطالبه وجه چك به شماره ........عهده بانك تجارت شعبه .. (كد ........) به مبلغ ... ريال تقديمي از ناحيه خواهان دلالت بر استقرار دين به ميزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذكور در يد مدعي دلالت بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد .لذا چون خوانده دفاعي در قبال دعوي مطروحه ، معمول نداشته و دليلي بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نكرده است . مستنداً به ماده 357 قانون آيين دادرسي مدني دعوي مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ...... ريال بابت چك مورد دعوي در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد . اين راي غيابي است و ظرف مهلت مقرر قانوني از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي در همين دادگاه مي باشد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومي

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image