اقرار هر شخص نسبت به خود آن شخص نافذ است

اقرار هر شخص نسبت به خود آن شخص نافذ است و عدم تصدیق وصیت نامه عادی توسط برخی از وراث مانع از نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده اند نیست

اقرار هر شخص نسبت به خود آن شخص نافذ است و عدم تصدیق وصیت نامه عادی توسط برخی از وراث مانع از نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده اند نیست.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه از ماده 291 قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذینفع در ترکه دانسته است لزوم تایید کلیه ورثه استفاده نمی شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده اند نمی باشد و ماده 832 قانون مدنی نیز موید این معنی است و بر طبق مواد 1275و1278 قانون مدنی اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و موثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود رای شعبه دهم دیوان عالی کشور که وصیت نامه عادی را در سهم وراثی که در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده اند نافذ صحیحاً صادر شده است.

این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.

               نقل از روزنامه رسمی شماره 8157 مورخ 2/11/1351

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image