به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

نمونه راي در خصوص ورود ثالث

 

 

نمونه راي در خصوص ورود ثالث  

 

 

بسمه تعالي

 

 

 

به تاريخ 07/02/1372 شماره پرونده 69/376-70/27

شماره دادنامه :72/52/51

مرجع رسيدگي : شعبه .............. دادگاه عمومي حقوقي يك به رياست ...............

در پرونده 69/376 خواهان شركت آپارتمان ............

خواندگان آقايان ..............

در پرونده 70/27 خواهان : آقاي ..............

خواندگان : آقايان ..........................

خواسته : مطالب طلب و ورود ثالث

 

(راي دادگاه )

 

خواسته خواهان دعوي اصلي در پرونده شماره 69/376 صدور حكم بر فسخ قرارداد مورخ ..... و خواسته خواهان وارد ثالث در پرونده شماره 70/27 صدور حكم بر رد دعوي خواهان اصلي و الزام خوانده به انتقال رسمي يك باب آپارتمان موضوع قرارداد عادي فروش مورخ .. مي باشد . وكيل خواهان دعوي اصلي در دادخواست خود توضيح داده است كه خواندگان دعوي به موجب قرارداد مورخ ........ تعهد خريد يك دستگاه آپارتمان به شماره . را نموده و بابت قسمتي از ثمن معامله هفت برگ سفته در اختيار موكل او گذرانده اند ، ليكن از پرداخت وجوه دو فقره از سفته ها به مبلغ ........ريال و انجام ساير تعهدات خود امتناع نموده و با وصف ارسال نامه و اطلاعيه در مهلت مقرر حتي پس آن هم به تعهدات خود عمل نكرده اند ، لذا موكل او با استفاده از حق  فسخ مندرج  در ماده 11 قرارداد آن را فسخ و از خواندگان دعوت كرده است ، براي دريافت پيش پرداخت خود به او مراجعه نمايند كه مراجعه نكرده اند و مستنداً به مدارك پيوست دادخواست درخواست رسيدگي و صدور حكم به خواسته فوق را نموده است ، وكيل خواهان دعوي متقابل در دادخواست خود توضيح داده است كه خواندگان دعوي اصلي حقوق خود نسبت به قرارداد مورخ . را به موكل او انتقال داده اند و با اين ترتيب موكل او نسبت به قرارداد مذكور قائم مقام آنان گرديده است و چون خوانده رديف سه دعوي نسبت به تعهدات خود در قبال موكل او عمل نكرده مستنداً به مدارك پيوست دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به خواسته فوق را نموده است ، با توجه به محتويات پرونده اولاً در مورد دعوي اصلي هر چند خواندگان دعوي در دادگاه حاضر نگرديده و ايراد و دفاعي به عمل نياورده اند ،، ولي نظر به اينكه رابطه حقوقي طرفين مبتني بر قرارداد مورخ .......... مي باشد كه اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نمي باشد . نظر به اينكه وكيل خواهان دليل فسخ قرارداد از ناحيه موكلش را عدم پرداخت وجوه دو فقره سفته به شماره هاي خزانه داري كل ...... ذكر كرده است ، نظر به اينكه صرف نظر از اين امر كه دليلي ابراز نشده كه دو فقره سفته هاي مذكور از بابت قرارداد مستند دعوي در اختيار خواهان گذارده شده است ، اصولاً چون متعهد سفته ها شخص ديگري غير از خواندگان دعوي مي باشد و با اين ترتيب عدم پرداخت وجه آن تاثيري در حق خواندگان ندارد و موجب ايجاد حق فسخ قرارداد براي خواهان به شرح مندرج در ماده 11 قرارداد نمي گردد و نظر به اينكه دليل ديگري كه ايجاد حق فسخ  قرارداد مستند دعوي را اثبات و توجيه نمايد ابراز نگرديده است ، بنابراين دعوي خواهان غير ثابت تشخيص و حكم بر ابطال آن صادر و اعلام مي دارد . ثانياً در مورد دعوي وارد ثالث اگر چه خواندگان دعوي در دادگاه حاضر نگرديده و ايراد و دفاعي به عمل نياورده اند و مدافعات وكيل  خوانده رديف 3 دعوي نيز به لحاظ نداشتن حق دفاع از دعوي ثالث موثر در مقام نمي باشد ، ولي نظر به اينكه مطابق ماده 8 قرارداد مذكور به خريداران منوط به تصفيه حساب و پرداخت كليه بدهي هاي خريدار گرديده است و نظر به اينكه خواهان دعوي وارد ثالث دليلي بر پرداخت كليه وجوه موضوع قرارداد و تصفيه حساب با خوانده رديف 3 ابراز نگرديده است ، بنابراين دعوي خواهان با توجه به دلايل ابرازي غير ثابت تشخيص و حكم  بر بطلان آن صادر و اعلام مي گردد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومي........

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image