به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

نمونه راي راجع به رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زيان ناشي از آن

 

 

نمونه راي راجع به رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زيان ناشي از آن

 

 

بسمه تعالي

 

 

(راي دادگاه )

 

خانم ....... دادخواستي به خواسته رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زيان ناشي از آن به استناد سند مالكيت شماره ..........و پرونده تامين دليل كلاسه .... شعبه ........ عليه آقاي .... تقديم داشته و درخواست مطالبه مبلغ ........ ريال هزينه دادرسي را كرده است . نظر به اينكه خوانده در قبال دعوي مطروحه هيچ گونه ايراد و دفاعي ننموده عدم حضورش تمكين به دعوي مستفاد و مستنبط و نظر به اينكه كارشناس پرونده تامين دليل براي رفع رطوبت مبلغ ....... ريال (بابت تعميرات و خسارت )برآورد كرده است ، لذا دادگاه با احراز حقانيت ادعاي خواهان ، خوانده را به پرداخت مبلغ ..... ريال در حق خواهان و پرداخت مبلغ ......... ريال بابت هزينه دادرسي محكوم مي نمايد . اين راي غيابي و ظرف مدت ده روز قابل واخواهي در اين دادگاه مي باشد .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه حقوقي يك ..........

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image