به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

نمونه راي مبني بر ابطال شناسنامه قديم و اصدار شناسنامه جديد از جهت تاريخ تولد

 

 

نمونه راي مبني بر ابطال شناسنامه قديم و اصدار شناسنامه جديد از جهت تاريخ تولد

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

 

در خصوص دادخواست تقديمي آقاي ... به طرفيت اداره ثبت احوال .......... به خواسته صدور حكم به ابطال شناسنامه .... از لحاظ تاريخ تولد سال .... به سال .... بدين شرح كه خواهان مدعي شده كه
برادر / خواهر داشته كه در سن شش سالگي فوت كرده ، پس از تولد وي والدينش شناسنامه برادر / خواهر متوفيش را براي او منظور كرده اند در حالي كه تاريخ واقعي تولد وي سال .... بوده است . دادگاه بعد از جري تشريفات قانوني و تعيين وقت رسيدگي و دعوت از خواهان و نماينده اداره ثبت احوال و استماع اظهارات آنان و استماع اظهارات شهود ابرازي آقاي / خانم ...... معرفي مشار اليها به پزشكي قانوني در مورد بررسي ميزان صحت و سقم ادعاي وي از نظر سن واقعيش با توجه به موادي شهادت شهود و نظريه پزشكي قانوني به شماره ..... تاريخ ...... كه اعلام نموده سن نامبرده در حدود ..... مي باشد ، لهذا خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخيص  و با اجازه حاصله از ماده 1 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 995 از قانون مدني و ماده 4 از قانون ثبت احوال حكم  به ابطال شناسنامه شماره ..... صادره از ....
حوزه .... و اصدار شناسنامه جديد به نام خواهان آقاي / خانم ....... با تاريخ تولد سال ..... و مشخصات مندرج در شناسنامه صدر الذكر صادر و اعلام مي دارد . راي صادره حضوري و وفق مقررات قابل تجديد نظر است .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومي

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image