نمونه راي مبني بر فروش مال مشاع

 

 

نمونه راي مبني بر فروش مال مشاع

 

 

بسمه تعالي

 

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص دادخواست خواهان آقاي / خانم .......... به طرفيت خوانده آقاي / خانم ...... به خواسته فروش ملك پلاك ثبتي شماره ......... فرعي ...... از اصلي ... بخش ........ شهرستان ... به لحاظ عدم قابليت افراز به شرح دادخواست تقديمي ، با توجه به احراز مالكيت طرفين دعوي و توجهاً به تصميم شماره ... مورخ .... اداره ثبت منطقه ........ شهرستان .......... كه اذعان مي دارد ملك فوق الاشاره قابل افراز نمي باشد ، به لحاظ اينكه دادگاه خواسته خواهان را منطبق با قانون تشخيص داده و خوانده نيز ايرادي در قبال دعوي به عمل نياورده است ، با قبول و پذيرش دادخواست خواهان به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع حكم به فروش ملك موصوف را از طريق مزايده و تقسيم بهاي آن بين شركاء تساوياً صادر و اعلام مي دارد . راي صادره حضوري و وفق مقررات قابل تجديد نظر است .

 

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومي  ..........

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image