نمونه راي مبني بر قلع بناي احداثي

 

 

نمونه راي مبني بر قلع بناي احداثي 

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

 

در خصوص دادخواست خواهان آقاي / خانم ...... به طرفيت خوانده آقاي .... به خواسته قلع بناي احداثي به نحو عدوان خوانده در قسمتي از پلاك ثبتي .......... فرعي ...... از اصلي ........... واقع در بخش شهرستان ..... با توجه به احراز مالكيت خواهان به دلالت سند مالكيت و فتوكپي مصدق آن پيوست پرونده و نتيجه استعلام واصله از اداره ثبت اسناد ..... كه مويد مالكيت خواهان مي باشد و صورت مجلس معاينه محلي كه توسط كارشناس رسمي دادگستري انجام و به شماره ......... ثبت دفتر دادگاه گرديده و با عنايت به دفاعيات خوانده كه ايراد موثري به عمل نياورده ، لذا دعوي خواهان را محمول بر صحت تشخيص و به استناد ماده 308 و 311 قانون مدني حكم به قلع بناي احداثي به محدوده مندرج در صورت مجلس فوق الذكر توسط خواهان را صادر و اعلام مي دارد . راي صادره حضوري و وفق مقررات قابل تجديد نظر است .

 

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومي

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image