به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

نمونه گواهي حصر وراثت

 

 

نمونه گواهي حصر وراثت

 

 

بسمه تعالي

 

 

(راي دادگاه )

 

بانو ......... به شماره شناسنامه ......... به استناد يك برگ شهادت نامه و فتوكپي شناسنامه ها و گواهي فوت متوفي دادخواستي به شماره ......... تقديم و توضيح داده كه مرحوم ........... به شماره شناسنامه ........ در تاريخ ...................درگذشته است و متقاضي عيال دائمي و آقايان :

1-......................................................... به شماره شناسنامه :...............................

2-........................................................ به شماره شناسنامه :...............................

3-......................................................... به شماره شناسنامه :...............................

4-............................................. به شماره شناسنامه :............................... پسران متوفي

5-............................................ به شماره شناسنامه :.............................................

6-............................................ به شماره شناسنامه :...............................................

 

دختران متوفي و وراث منحصر در حين فوتش ميباشند . پس از انجام تشريفات قانوني و انتشار سه نوبت آگهي و انقضاي مدت قانوني و عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و ملاحظه گواهي نامه ماليات بر ارث شماره ...... دادگاه گواهي مي دهد كه ورثه متوفي  منحصر به اشخاص مذكور بوده و وراث ديگري ندارد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومي  ..........

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image