درخواست پرداخت نفقه

 

درخواست پرداخت نفقه

برگ اظهارنامه

 

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

 

موضوع اظهارنامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

نام و نشانی زوجه

 

درخواست پرداخت نفقه

 

مشخصات و اقامتگاه زوج

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم جناب آقای/ خانم

باسلام

جناب آقای ............... نظر به اینکه اینجانب طی عقدنامه شماره ............. در مورخ.............در دفترخانه شماره............... به عقد شما درآمده ام. از آنجایی که جنابعالی از تاریخ ............ مبادرت به ترک زندگی مشترک نموده و از پرداخت نفقه به اینجانب و فرزندانمان خودداری نموده اید، لذا به موجب این اظهارنامه به جنابعالی اخطار می گردد که ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول اظهاریه نسبت به پرداخت نفقه و فراهم آوردن زندگی معمولی اقدام نمایید در غیر اینصورت ناگزیر به طرح شکایت کیفری و حقوقی برای احقاق حق خود می باشم.  

 

 

 

                                        

                                                      امضاء...............         

 

 

 

 

                               

 

 

                               

                          

 

 

 

خلاصه جواب

       

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image