برگ استشهاديه براي اخذ گواهي انحصار وراثت

 

 

برگ استشهاديه براي اخذ گواهي انحصار وراثت

 

 

توجه سر دفتر اسناد رسمي قبل از امضاي شهود

مندرجات هر دو صفحه استشهاديه را براي گواه                        استشهاديه                                             مخصوص طبقه اول

قرايت خواهد كرد . اين ورقه بدون قلم خوردگي

بايد تنظيم شود

 

 

ماده 9-قانون انحصار وراثت – هرگاه معلوم شود كه مستدعي تصديق با علم به عدم وراثت خود ، تحصيل تصديق وراثت نموده يا با علم به وجود وارثي غير از خود تحصيل تصديق بر خلاف حقيقت كرده است كلاهبردار محسوب و علاوه بر اداي خسارت به مجازاتي كه به موجب قانون براي اين جرم مقرر است محكوم خواهد شد .

به گواهي مي طلبم خانم ها و آقاياني را كه آگاه هستند شادروان ...................... در تاريخ ............ در شهر ............. آخرين اقامتگاه دائمي خود در گذشته است و هنگام فوت .

الف (تعداد )............ پسر داشته / نداشته به نام ............................................................................................................

ب( تعداد ............دختر داشته / نداشته به نام ...............................................................................................................

پ(تعداد ).......... همسر – دايمي داشته / نداشته به نام ....................................................................................................

ت                     مادر داشته / نداشته به نام ................................................................................................................

ث                      پدر داشته / نداشته به نام ................................................................................................................

 

و وراث ديگري غير از افراد نامبرده بالا ندارد و در موقع فوت مذهب متوفي ....... بوده و دارايي او كمتر / بيشتر از مبلغ پانصد هزار ريال بوده است .

 

امضاء متقاضي

 

1-       گواه اول : اينجانب نام .............. نام خانوادگي ................. شغل .................................. سن ......... شماره شناسنامه ............. صادره ................... فرزند ..................... كه با خانواده (نام متوفي ).................. از نزديك آشنا هستم ولي رابطه خويشاوندي با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محكوميت كيفري مي باشم ، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند ياد مي كنم كه جز به راستي چيزي ننويسم و با علم به مقررات و مجازات گواهي دروغ به شرحي كه در پشت ورقه نوشته شده است و التزام به راستگويي مراتب بالا را كلا گواهي مي كنم .

امضاء گواه

 

صحت امضاي .............. كه با علامت ...... مشخص شده است مورد گواهي است دفتر خانه شماره ..........

1-     گواه دوم : اينجانب نام ........ نام خانوادگي ........... شغل .......... سن ........... شماره شناسنامه ........... صادره .......... فرزند ...... كه با خانواده (نام متوفي )...................... از نزديك آشنا هستم ولي رابطه خويشاوندي با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محكوميت كيفري مي باشم ، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند ياد مي كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و با علم به مقررات و مجازات گواهي دروغ به شرحي كه در پشت اين ورقه نوشته شده است و التزام به راستگويي مراتب بالا را كلاً گواهي مي كنم .

 

امضاء گواه

 

صحت امضاي .............. كه با علامت ...... مشخص شده است مورد گواهي است دفتر خانه شماره ..........

2-     1- گواه سوم : اينجانب نام ................. نام خانوادگي ................. شغل ................... سن ........... شماره شناسنامه ............ صادره ........... فرزند .................. كه با خانواده (نام متوفي )...................... از نزديك آشنا هستم ولي رابطه خويشاوندي با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محكوميت كيفري مي باشم ، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند ياد مي كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و با علم به مقررات و مجازات گواهي دروغ به شرحي كه در پشت اين ورقه نوشته شده است و التزام به راستگويي مراتب بالا را كلاً گواهي مي كنم .

 

امضاء گواه

 

 

صحت امضاي .......... كه با علامت .... مشخص شده است مورد گواهي است دفتر خانه به شماره ....

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image