نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه چك و رسيد آن

 

 

نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه چك و رسيد آن

 

 

 

تاريخ .........................                     

شماره .........................

پيوست ........................

 

 

 
 

 

 

400 ريال

 

 

تقاضا نامه صدور اجراييه چك (از ده هزار ريال بيشتر )

اجراييه ثبت ...............

 

 

 

 

 

چون چك شماره ............. به مبلغ ........... ريال عهده بانك .............. شعبه ............ كه به نام اينجانب ......... شهرت .............. داراي شماره شناسنامه ............ صادره از .............. ساكن ........................ از طرف (صادر كننده ) بانو / آقاي ........................ شهرت ........... شناسنامه شماره .............. صادره از ....... ساكن .................................................. صادر/ ظهر نويسي شده طبق گواهي مورخ ..........بانگ برگشت و با ابلاغ اظهار نامه / اعتراض نامه و انقضاء ده روز ضرب الاجل مقرر در پرداخت وجه آن اقدام نكرده است لذا صدور اجراييه طبق مقررات مورد تقاضا است و در صورت امتناع از تاديه وجه چك درخواست بازداشت اموال مشار اليه را خواهم نمود .

اصل چك و گواهي بانك و اظهار نامه / اعتراض نامه ابلاغ شده پيوست است .

 

 

محل امضاء

 

هويت و صلاحيت درخواست كننده گواهي مي شود .                   محل امضاء متصدي

 

 

درخواست صدور اجراييه نسبت به چك به شماره ............... عهده بانك ............ به مبلغ ........ريال صادره از ناحيه بانو/ آقاي .............. شهرت ....... در تاريخ .......... از طرف بانو/ آقاي .......... به اجراي ثبت ............ واصل گرديد.

 

 

محل امضاء متصدي

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image