نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه دفتر خانه

 

 

نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه دفتر خانه

 

 

تاريخ ......................

پيوست .....................              

 

 

تقاضا صدور اجراييه دفتر خانه (از ده هزار ريال بيشتر )

 

 

آقاي سر دفتر دفتر خانه شماره ............... حوزه ثبتي ......................................... در موضوع سند شماره ................................................ بين اينجانب .......................................... ساكن ............................................ آقاي / بانو ........................................... ساكن ................................................ راجع به ..................................................

.....................................................................................................................

چون .................................. تقاضاي صدور برگ اجرايي به ............................ مطابق مقررات مي نمايم چنانچه در ظرف مدت متعهد مفاد برگ اجراييه را به موقع اجرا نگذارد تقاضاي بازداشت اموال ............................................................................ مديون را دارم .

 

 

محل امضاء تقاضا كننده

 

 

 

هويت متقاضي و صلاحيت درخواست كننده اجزا محرز و برگ هاي اجراييه تهيه و براي امضاء با اداره ثبت فرستاده مي شود .

 

محل امضاء سر دفتر و مهر دفتر خانه

 

 

 

تقاضاي صدور برگ اجرايي از طرف آقاي / بانو .............................. در موضوع سند شماره .......................... نسبت به ........................... در تاريخ ............. به اينجانب ............. سر دفتر اسناد رسمي شماره .................. رسيده است .

 

محل امضاء سر دفتر و مهر دفتر خانه

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image