مطالبه نفقه فرزند

مطالبه نفقه فرزند

 

  برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

مطالبه نفقه و هزینه نگهداری فرزند/فرزندان به میزان ......... ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلائل و منضمات دادخواست

1- کپی مصدق شناسنامه فرزند/ فرزندان    2- عندالاقتضاء شهادت شهود    3-جلب نظر کارشناس   4- مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم مجتمع قضایی   شهرستان  محل اقامت خوانده

 باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره .............مورخ .../.../... با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه    شماره و نام شهرستان    منعقد کرده ایم که حاصل این ازدواج ......... فرزند به نام می باشد. نظر به اینکه حسب ماده 1199 قانون مدنی تامین نفقه فرزند بر عهده پدر می باشد و خوانده از این کار استنکاف و خودداری می نماید فلذا رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نفقه ایام نگهداری فرزند/ فرزندان خوانده به نام/ نام های ......... از تاریخ .........لغایت ........ به مدت .......ماه (و تا زمان رسیدگی و صدور حکم و اجرای دادنامه) فعلاً به میزان ........ ریال مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و1199 و 1206 قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. برای تعیین میزان نفقه متعلقه نیز با لحاظ شئونات مربوطه به جلب نظر کارشناس نیز استناد می نماید.

   

    

                                                                          محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره:

تاریخ

شعبه................دادگاه عمومی.............رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................                        امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالبه نفقه ایام زوجیت

مطالبه نفقه ایام زوجیت

 

 برگ دادخواست به دادگاه عمومی            

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

 

خواهان

 

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

مطالبه نفقه ایام زوجیت به میزان ........ ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور قرار تامین خواسته

 

 

دلائل و منضمات دادخواست

کپی مصدق  1-عقدنامه    2-عندالاقتضاء شهادت شهود   3-کارشناسی   4- مدرک مورد نیاز دیگر

 

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره.......... مورخ .../.../...با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه    شماره و نام شهرستان   منعقد کرده ایم. نظر به اینکه حسب مواد1106 و1107 قانون مدنی تامین نفقه زوجه بر عهده شوهر می باشد و خوانده از این کار استنکاف و خودداری می نماید فلذا رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نفقه ایام زوجیت از تاریخ ........... لغایت .......... به مدت ........... ماه (و تا زمان رسیدگی و صدور حکم و اجرای دادنامه) فعلاً به میزان ........ ریال مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و1106 و 1107 قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست. برای تعیین میزان نفقه متعلقه نیز با لحاظ شئونات مربوطه به جلب نظر کارشناس استناد می نماید. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می باشد به استناد ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بدواً صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ وفق ماده 117 آن قانون نیز تقاضا می شود.                                                        

                                                                                                       باسپاس

                                                                                                        امضاء   تاریخ

 

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره:

تاریخ:

 شعبه.................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده........................................

تاریخ............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

مطالبه مهریه با قرار تامین خواسته

 

 

مطالبه مهریه با قرار تامین خواسته

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

مطالبه مهریه به میزان ............... ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی قرار تامین خواسته

 

دلائل و منضمات دادخواست

کپی مصدق عقدنامه       مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم مجتمع قضایی    نام شهرستان محل اقامت خوانده

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره ........... مورخ.../..../....با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه ...... شماره و نام شهرستان    منعقد کرده ایم. نظر به اینکه مهریه مقرر در عقدنامه مذکور به میزان ............ ریال کلاً بر ذمه زوج و عندالمطالبه می باشد فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد 1082 قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده پرداخت مهریه مذکور در عقدنامه به انضمام  کلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می باشد به استناد ماده 108 قانون اخیرالذکر بدوا ًصدور قرار تامین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ وفق ماده 117 آن قانون نیز تقاضا می شود. 

 

    

                                                                          محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شعبه................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طلاق توافقی

 

طلاق توافقی

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

 

صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)

دلائل و منضمات دادخواست

 

کپی مصدق 1- عقدنامه    2- مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم مجتمع قضایی   شهرستان محل اقامت خوانده

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبان به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره ............. مورخ ..../..../.... عقد ازدواج دائمی در دفترخانه   شماره و نام شهرستان    منعقد کرده ایم. حاصل این ازدواج و رابطه زوجیت در خلال مدت ............ ماه /سال فرزندی / فرزندانی بوده / نبوده است نظر به عدم حصول توافق اخلاقی در استمرار زندگی مشترک مستنداً به مواد 1133 و 1147 قانون مدنی به شرح شرایط ........... صدور گواهی عدم امکان سازش برای ثبت طلاق توافقی وفق شرایط مذکور مورد استدعاست.

 

 

    

                                                                          محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره:

تاریخ:

ریاست محترم شعبه..................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقاضای صدور حکم قیومت

تقاضای صدور حکم قیومت

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

ریاست محترم دادسرای نام شهرستان محل اقامت خواهان(اداره سرپرستی

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیینخواسته وبهای آن

تقاضای صدور حکم قیومت

دلائلو منضمات دادخواست

کپی مصدق 1-گواهی انحصار وراثت شماره............صادر ه از دادگاه عمومی     نام شهرستان   2- شناسنامه...........مادر     3-شناسنامه.............. فرزند/ فرزندان صغیر       

ریاست محترم مجتمع قضایی    نام شهرستان محل اقامت خواهان

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

شادروان ........... در تاریخ ........... در اقامتگاه دائمی خود فوت کرده و از نامبرده ............. به نام / نامهای............. در سنین ............ حسب مدارک سجلی تقدیمی باقی مانده است. نظر به اینکه اینجانبه ........... قید مشخصات خواهان  متقاضای سرپرستی و قیومیت فرزندان فوق الذکر خود هستم فلذا صدور حکم قیومیت را به استناد مواد 1218و1219 قانون مدنی و قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب سال 1360 از محضر ریاست محترم دادگاه استدعا دارم.

 

 

    

                                                                          محل امضاء مهر انگشت

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شعبه................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقاضای صدور حکم سرپرستی و کفالت

 

تقاضای صدور حکم سرپرستی و کفالت

 

   برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیینخواسته وبهای آن

صدور حکم سرپرستی و کفالت

دلائلو منضمات دادخواست

 کپی مصدق 1- شناسنامه مادر و فرزندان  2- مستند حضور در    نام شهرستان محل اقامت خوانده  3-کارت شناسایی 

ریاست محترم مجتمع قضایی   نام شهرستان  محل اقامت خوانده

 باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

با عنایت به مسولیت سنگین همسر اینجانب در مقام اشتغال اداری/ کاری/ و همچنین/ تدریس در دانشگاه/ و انجام مسافرت های متعدد و پی در پی نامبرده چه در داخل و چه در مسافرت های خارجی در    نام کشور خارجی  و تبادل تجربیات با   نام مراکز که موجب عدم حضور فعال نامبرده در محیط خانواده و اداره آن گردیده است و از طرفی با عدم حضور تنها/ فرزند ذکور در محیط خانوادگی به دلیل تحصیل/ اشتغال کار اداری در   نام شهرستان/ کشور  بیم بروز مشکلات متعددی می رود در حالیکه وی تنها فرزند ذکور خانواده بوده و مسئولیت خانواده در غیاب پدر علی القاعده به وی محول می شود تقاضای پذیرش دادخواست اینجانب و صدور حکم سرپرستی و کفالت به نام ایشان برای مادر/ و خواهرانش/ و سایر فرزندانم را دارد.

 

 

                                                                             محل امضاء مهر انگشت

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره:

تاریخ

شعبه................دادگاه عمومی.............رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................                        امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقاضای صدور حکم رشد

 

 

 

تقاضای صدور حکم رشد

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

 

خواهان

 

 

 

 

 

 

 

خوانده

ریاست محترم دادسرای نام شهرستان محل اقامت خواهان(اداره سرپرستی

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

 

تعیینخواسته وبهای آن

تقاضای صدور حکم رشد

 

 

دلائلو منضمات دادخواست

1- تصویر مصدق شناسنامه شماره............ متقاضی حکم رشد     2-عندالاقتضاء آزمایش اختبار دادگاه محترم    3-استعلام نظریه از پزشکی قانونی

 

ریاست محترم مجتمع قضایی   نام شهرستان محل اقامت خواهان

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

حسب مدارک سجلی تقدیمی خانم/آقا ........... فرزند .......... به شماره شناسنامه ............ که در حال حاضر دارای سن بیش از 15 سال(در مورد متقاضی پسر)9 سال(در صورت دختر بودن) قمری می باشد و طبق تبصره یک از ماده 1210 قانون مدنی بالغ شرعی و قانونی محسوب می گردد. با توجه به رشد و کمال جسمی و روحی و دماغی وکلا آمادگی ام در تصدی امور مالی شخصی که عندالاقتضاء به آزمایش شخص ریاست محترم دادگاه و حتی نظریه پزشکی قانونی استناد می نماید. تقاضای صدور حکم رشد  به استناد مواد فوق الاشعار قانون مدنی از محضر ریاست محترم دادگاه استدعا دارم.

  

                                                                                                        

                                                                                                        محل امضاء   مهر- انگشت

 

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره:

تاریخ:

 شعبه.................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده........................................

تاریخ............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

تادیه مهریه به استناد حق حبس

 

 

 

تادیه مهریه به استناد حق حبس

 برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

 

خواهان

 

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

رسیدگی صدور حکم، مبنی بر الزام زوج به تادیه مهرالمسمی به میزان ...... ریال به استناد به قاعده حق حبس

 

 

دلائل و منضمات دادخواست

کپی مصدق عقدنامه      مدرک مورد نیاز دیگر

 

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه با خوانده به موجب عقدنامه شماره ......... مورخ .......... در دفترخانه ...... شماره و نام شهرستان........  تنظیم گردیده و فتوکپی مصدق آن پیوست این دادخواست می باشد، عقد ازدواج دائم با مهریه ای به مبلغ ..........ریال منعقد کرده ایم. اکنون با توجه به گذشت .......... ماه از زمان ثبت واقعه نکاح با استفاده از قاعده حق حبس، تمکین خود را از زوج مشروط به تأدیه مهریه خود به شرح فوق نموده و با تقدیم این دادخواست به محضر دادگاه محترم و مستنداً به ماده 1085 قانون مدنی صدور حکم بر الزام خوانده به تأدیه مهر المسمی به میزان........../ ریال به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.

 

                                                                 

                                                                                                            باسپاس

                                                                                                        امضاء   تاریخ

 

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره:

تاریخ:

 شعبه.................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده........................................

تاریخ............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

الزام به تهیه مسکن

 

 

الزام به تهیه مسکن

 

  برگ دادخواست به دادگاه عمومی 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

 

الزام به تهیه مسکن(از نفقه) مقوم به ........ ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلائل و منضمات دادخواست

1-کپی مصدق عقدنامه   2- مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم مجتمع قضایی     شهرستان محل اقامت خوانده

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره ..........مورخ ..../.../.... با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه  شماره و نام شهرستان منعقد کرده ایم. نظر به اینکه حسب مواد 1106 و 1107 قانون مدنی تامین نفقه زوجه بر عهده شوهر می باشد و از طرفی تامین مسکن نیر از جمله موارد نفقه متعلقه می باشد و خوانده به تهیه مسکن متناسب اقدام نمی نماید و سکونت در منزل فعلی نیز متضمن خوف ضرر بدنی/مالی/ شرافتی است فلذا مستنداً به مواد 1107و 1115 قانون مدنی صدور حکم به تهیه مسکن متناسب به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست.

 

                                                                                                                  باسپاس

                                                                                           امضاء    تاریخ

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره :

تاریخ:

شعبه.....................دادگاه عمومی......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image