الزام به تهیه مسکن

 

 

الزام به تهیه مسکن

 

  برگ دادخواست به دادگاه عمومی 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

 

الزام به تهیه مسکن(از نفقه) مقوم به ........ ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلائل و منضمات دادخواست

1-کپی مصدق عقدنامه   2- مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم مجتمع قضایی     شهرستان محل اقامت خوانده

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره ..........مورخ ..../.../.... با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه  شماره و نام شهرستان منعقد کرده ایم. نظر به اینکه حسب مواد 1106 و 1107 قانون مدنی تامین نفقه زوجه بر عهده شوهر می باشد و از طرفی تامین مسکن نیر از جمله موارد نفقه متعلقه می باشد و خوانده به تهیه مسکن متناسب اقدام نمی نماید و سکونت در منزل فعلی نیز متضمن خوف ضرر بدنی/مالی/ شرافتی است فلذا مستنداً به مواد 1107و 1115 قانون مدنی صدور حکم به تهیه مسکن متناسب به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست.

 

                                                                                                                  باسپاس

                                                                                           امضاء    تاریخ

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره :

تاریخ:

شعبه.....................دادگاه عمومی......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image