به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

الزام به تهیه مسکن

 

 

الزام به تهیه مسکن

 

  برگ دادخواست به دادگاه عمومی 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

 

الزام به تهیه مسکن(از نفقه) مقوم به ........ ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلائل و منضمات دادخواست

1-کپی مصدق عقدنامه   2- مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم مجتمع قضایی     شهرستان محل اقامت خوانده

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره ..........مورخ ..../.../.... با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه  شماره و نام شهرستان منعقد کرده ایم. نظر به اینکه حسب مواد 1106 و 1107 قانون مدنی تامین نفقه زوجه بر عهده شوهر می باشد و از طرفی تامین مسکن نیر از جمله موارد نفقه متعلقه می باشد و خوانده به تهیه مسکن متناسب اقدام نمی نماید و سکونت در منزل فعلی نیز متضمن خوف ضرر بدنی/مالی/ شرافتی است فلذا مستنداً به مواد 1107و 1115 قانون مدنی صدور حکم به تهیه مسکن متناسب به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست.

 

                                                                                                                  باسپاس

                                                                                           امضاء    تاریخ

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره :

تاریخ:

شعبه.....................دادگاه عمومی......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image