مطالبه مهریه با قرار تامین خواسته

 

 

مطالبه مهریه با قرار تامین خواسته

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

مطالبه مهریه به میزان ............... ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی قرار تامین خواسته

 

دلائل و منضمات دادخواست

کپی مصدق عقدنامه       مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم مجتمع قضایی    نام شهرستان محل اقامت خوانده

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره ........... مورخ.../..../....با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه ...... شماره و نام شهرستان    منعقد کرده ایم. نظر به اینکه مهریه مقرر در عقدنامه مذکور به میزان ............ ریال کلاً بر ذمه زوج و عندالمطالبه می باشد فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد 1082 قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده پرداخت مهریه مذکور در عقدنامه به انضمام  کلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می باشد به استناد ماده 108 قانون اخیرالذکر بدوا ًصدور قرار تامین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ وفق ماده 117 آن قانون نیز تقاضا می شود. 

 

    

                                                                          محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شعبه................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image