مطالبه نفقه ایام زوجیت

مطالبه نفقه ایام زوجیت

 

 برگ دادخواست به دادگاه عمومی            

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

 

خواهان

 

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

مطالبه نفقه ایام زوجیت به میزان ........ ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور قرار تامین خواسته

 

 

دلائل و منضمات دادخواست

کپی مصدق  1-عقدنامه    2-عندالاقتضاء شهادت شهود   3-کارشناسی   4- مدرک مورد نیاز دیگر

 

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره.......... مورخ .../.../...با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه    شماره و نام شهرستان   منعقد کرده ایم. نظر به اینکه حسب مواد1106 و1107 قانون مدنی تامین نفقه زوجه بر عهده شوهر می باشد و خوانده از این کار استنکاف و خودداری می نماید فلذا رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نفقه ایام زوجیت از تاریخ ........... لغایت .......... به مدت ........... ماه (و تا زمان رسیدگی و صدور حکم و اجرای دادنامه) فعلاً به میزان ........ ریال مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و1106 و 1107 قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست. برای تعیین میزان نفقه متعلقه نیز با لحاظ شئونات مربوطه به جلب نظر کارشناس استناد می نماید. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می باشد به استناد ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بدواً صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ وفق ماده 117 آن قانون نیز تقاضا می شود.                                                        

                                                                                                       باسپاس

                                                                                                        امضاء   تاریخ

 

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره:

تاریخ:

 شعبه.................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده........................................

تاریخ............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image