مطالبه نفقه فرزند

مطالبه نفقه فرزند

 

  برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

مطالبه نفقه و هزینه نگهداری فرزند/فرزندان به میزان ......... ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلائل و منضمات دادخواست

1- کپی مصدق شناسنامه فرزند/ فرزندان    2- عندالاقتضاء شهادت شهود    3-جلب نظر کارشناس   4- مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم مجتمع قضایی   شهرستان  محل اقامت خوانده

 باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره .............مورخ .../.../... با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه    شماره و نام شهرستان    منعقد کرده ایم که حاصل این ازدواج ......... فرزند به نام می باشد. نظر به اینکه حسب ماده 1199 قانون مدنی تامین نفقه فرزند بر عهده پدر می باشد و خوانده از این کار استنکاف و خودداری می نماید فلذا رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نفقه ایام نگهداری فرزند/ فرزندان خوانده به نام/ نام های ......... از تاریخ .........لغایت ........ به مدت .......ماه (و تا زمان رسیدگی و صدور حکم و اجرای دادنامه) فعلاً به میزان ........ ریال مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و1199 و 1206 قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. برای تعیین میزان نفقه متعلقه نیز با لحاظ شئونات مربوطه به جلب نظر کارشناس نیز استناد می نماید.

   

    

                                                                          محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره:

تاریخ

شعبه................دادگاه عمومی.............رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................                        امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image