به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

مطالبه نفقه فرزند

مطالبه نفقه فرزند

 

  برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

مطالبه نفقه و هزینه نگهداری فرزند/فرزندان به میزان ......... ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلائل و منضمات دادخواست

1- کپی مصدق شناسنامه فرزند/ فرزندان    2- عندالاقتضاء شهادت شهود    3-جلب نظر کارشناس   4- مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم مجتمع قضایی   شهرستان  محل اقامت خوانده

 باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره .............مورخ .../.../... با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه    شماره و نام شهرستان    منعقد کرده ایم که حاصل این ازدواج ......... فرزند به نام می باشد. نظر به اینکه حسب ماده 1199 قانون مدنی تامین نفقه فرزند بر عهده پدر می باشد و خوانده از این کار استنکاف و خودداری می نماید فلذا رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نفقه ایام نگهداری فرزند/ فرزندان خوانده به نام/ نام های ......... از تاریخ .........لغایت ........ به مدت .......ماه (و تا زمان رسیدگی و صدور حکم و اجرای دادنامه) فعلاً به میزان ........ ریال مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و1199 و 1206 قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. برای تعیین میزان نفقه متعلقه نیز با لحاظ شئونات مربوطه به جلب نظر کارشناس نیز استناد می نماید.

   

    

                                                                          محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره:

تاریخ

شعبه................دادگاه عمومی.............رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................                        امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image