الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن و تحویل گوشی تلفن

الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن و تحویل گوشی تلفن

 

                                 برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن شماره............. و تحویل گوشی تلفن هر کدام مقوم به .......... ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور دستور موقت

دلائل و منضمات دادخواست

کپی مصدق:   1-قرارداد مورخ.............    2-دلیل پرداخت ثمن    3-مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم مجتمع قضایی  نام شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ ........... امتیاز .......... شماره تلفن ثابت/ همراه به شماره/ شماره های ............ را از خوانده/ خواندگان خریدارینموده و مبلغ.............. ریال بعنوان قسمتی از تمامی ثمن معامله نیز پرداخت شده است. علیرغم ایفاء تعهداتم بعنوان خریدار، متاسفانه خوانده، خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده اند. اینک  اولاًپیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام مالکیت از اداره مخابرات   نام شهرستان   و صدور دستور موقت به منع اداره مخابرات نام شهرستان  از هر گونه نقل و انتقال اشتراک تلفن شماره مذکور مستنداً به مواد 310و320 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و اجرای فوری آن استدعا می شود. ثانیاً با عنایت به مراتب  فوق و امتناع خوانده/ خواندگان از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم محکومیت ایشان به تنظیم سندرسمی انتقال مورد معامله به شماره/ شماره های ............ به نام اینجانب و تحویل مبیع به استناد مواد10، 220 الی 225، 238و 239و 1301 قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات  و هزینه دادرسی درخواست می گردد.

 

 

    

                                                                          محل امضاء – مهر – انگشت

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه..................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image