الزام به تکمیل موضوع قرارداد ،اخذ پایان کار ،صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال و نیز تحویل مبیع

الزام به تکمیل موضوع قرارداد ،اخذ پایان کار ،صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال و نیز تحویل مبیع

  برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

الزام به تکمیل موضوع قرارداد مقوم به ........... ریال و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال و نیز تحویل مبیع مقوم به .............. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلائل و منضمات دادخواست

کپی مصدق: 1- قرارداد مورخ .....................،  2- پایان کار    3- گواهی دفترخانه   4- دلیل پرداخت ثمن   5- استعلام ثبتی

ریاست محترم مجتمع قضایی  نام شهرستان محل وقوع ملک

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ ...........،............. دانگ ............ باب آپارتمان واقع در نشانی ............ جزءپلاک ثبتی ........../.......... بخش  شماره و نام شهرستان  را از خوانده/ خواندگان خریداری نموده و بهای آن نیز پرداخت شده است. علیرغم ایفاء تعهداتم بعنوان خریدار، متاسفانه خوانده/ خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت تکمیل ساختمان احداثی و انجام صورتمجلس تفکیکی اقدامی ننموده است. اینک اولاًپیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام ثبتی و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأییدیه حضور در دفترخانه استدعا می شود. ثانیاً با عنایت به مراتب فوق و امتناع خوانده/ خواندگان از اجرای مفاد قرارداد صدور حکم محکومیت ایشان به تکمیل ساختمان احداثی (موضوع قرارداد مذکور)و اخذ صورتمجلس تفکیکی ثبتی و تنظیم سندرسمی انتقال مورد معامله و تحویل مبیع به اینجانب به استناد مواد 10، 220 الی 225، 238، 239 و 1301قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی درخواست می گردد.   

 

 

                                                                       محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه..................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image