الزام به فک رهن، تنظیم سندرسمی انتقال و تحویل مبیع با صدور دستور موقت

  

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

 

خواهان

 

 

 

 

 

 

 

خوانده

1-مشخصات فروشنده 2-مشخصات مرتهن

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

الزام به فک رهن و تنظیم سندرسمی انتقال پلاک ثبتی ........../......... بخش شماره و نام شهرستان و نیز تحویل مبیع مقوم به ............ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور دستور موقت 

 

دلائل و منضمات دادخواست

کپی مصدق:  1- قرارداد مورخ ................،  2- پایان کار   3- گواهی دفترخانه  4  - دلیل پرداخت ثمن  5- استعلام ثبتی   6- صورتمجلس تفکیکی عندالوجود

 

 

 

 

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل وقوع ملک

با سلام احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ ...........،........... دانگ............. باب خانه جزء پلاک ثبتی.............../.............بخش شماره و نام شهرستان را از خوانده خریداری نموده و بهای آن نیز پرداخت شده است. علیرغم ایفاء تعهداتم بعنوان خریدار، متاسفانه خوانده/خواندگان مذکور از اجرای مفاد قراردادی خود امتناع نموده اند. اینک پیش از حلول جلسه رسیدگی، اولاً صدور دستور استعلام ثبتی و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأییدیه حضور در دفترخانه و با وصول پاسخ استعلام صدور دستور موقت بر منع مجدد نقل و انتقال پلاک مذکور و اجرای فوری آن به استناد مواد 310 و 320 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی استدعا می شود. ثانیاً با عنایت به مراتب فوق و امتناع خوانده از اجرای مفاد قرارداد صدور حکم محکومیت خوانده  ردیف اول به پرداخت بدهی خود به خوانده ردیف دوم از بابت قرارداد رهن مورد معامله اینجانب و نهایتاً فک رهن  و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله بنام اینجانب  مستندا مواد 220،10 الی  225، 238، 239و 1301  قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی درخواست می گردد. 

 

                               

    

                                                                          محل امضاء – مهر – انگشت

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه..................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

الزام به فک رهن، تنظیم سندرسمی انتقال و تحویل مبیع با صدور دستور موقت

 

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image