خلع ید، قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با صدور دستور موقت

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

خلع ید و قلع و قمع بنا مقوم به ......... ریال و اجرت المثل ایام تصرف مقوم به .......... ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور دستور موقت

دلائل و منضمات دادخواست

کپی مصدق سند مالکیت، معاینه و تحقیق محلی با جلب کارشناس رسمی دادگستری

ریاست محترم مجتمع قضایی   نام شهرستان محل وقوع ملک

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

به موجب سند مالکیت شماره .............،........... دانگ پلاک ثبتی .........../........... بخش  شماره و نام شهرستان واقع در .......... متعلق

به اینجانب می باشد نظر به اینکه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرفات عدوانی خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می نمایند فلذا با تقدیم این دادخواست مستندات به ماده 308و311 قانون مدنی صدور حکم به خلع ید غاصبانه و قلع و قمع بنای بدون مجوز خوانده/خواندگان جزء پلاک ثبتی فوق الذکر و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ............... لغایت صدور حکم به میزان ............. ریال به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. عندالاقتضاء برای اثبات ادعای خود و تعیین اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می نماید، ضمناً نظر به اینکه خوانده در شرف احداث بنا در پلاک مذکور می باشد بدواً صدور دستور موقت به منع وی از احداث بنا به استناد مواد 310و320 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد مدنی و اجرای فوری قبل از ابلاغ آن نیز تقاضا می گردد.

 

  

                                                                          محل امضاء – مهر – انگشت

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه..................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

خلع ید، قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با صدور دستور موقت

  برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image