لزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل آن

لزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل آن

                                        برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل         شماره            و تحویل آن مقوم به           ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلائل و منضمات دادخواست

کپی مصدق:1-قرارداد مورخ                2-دلیل پرداخت ثمن            3-گواهی دفترخانه

ریاست محترم مجتمع قضایی "نام شهرستان محل اقامت خوانده"

با سلام احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ         ،        دستگاه اتومبیل وانت/سواری         سیستم            مدل      

رنگ               شماره موتور          شماره شاسی             شماره موقت/دائمی           دارای           جلد سند مالکیت به شماره         و به شماره ثبت        صادره از            اداره راهنمایی و رانندگی "نام شهرستان"را از خوانده/خواندگان خریداری نموده و مبلغ           ریال بعنوان قسمتی از/تمامی ثمن معامله نیز پرداخت شده است.علیرغم ایفاء تعهداتم بعنوان خریدار،متأسفانه خوانده/خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده اند.اینک اولا پیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام مالکیت از اداره راهنمایی و رانندگی"نام شهرستان"و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأییدیه حضور در دفترخانه استدعا می شود.ثانیا با عنایت به مراتب فوق و امتناع خوانده/ خواندگان از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم محکومیت ایشان به تنظیم سندرسمی انتقال مورد معامله و تحویل مبیع به اینجانب به استناد مواد 10، 220 الی 225، 238 و 239 و 1301 قانون مدنی به نام اینجانب به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی درخواست می گردد.

 

 

   

                                        

                                                                         محل امضاء مهر انگشت

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه..................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image