مطالبه هزینه نقل و انتقال با قرار تامین

مطالبه هزینه نقل و انتقال با قرار تامین

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه  

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

مطالبه هزینه نقل و انتقال به میزان  تامبلغ ده میلیون ریال  به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تامین خواسته

دلائل و منضمات دادخواست

کپی مصدق: 1- مبایعه نامه  2-دادنامه شماره............صادره از شعبه ............. دادگاه عمومی شهرستان  3- سند مالکیت   4- مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم شورای حل اختلاف   نام شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

براساس مبایعه نامه شماره/ مورخ......... فی مابین اینجانب وخوانده/خواندگان شش دانگ ........ باب واحد مسکونی/ تجاری مورد معامله قرار گرفت. نظر به اینکه با وصف انجام تعهدات قراردادی خود در پرداخت ثمن معامله، خوانده تعهدات خود را در تنظیم سندرسمی انتقال انجام نداده و حتی پس از صدور دادنامۀ شماره ....... از شعبه .......... دادگاه عمومی  نام شهرستان  دایر بر محکومیت خوانده به تنظیم سندرسمی معامله دادنامه مذکور با طی مراحل اجرایی و بوسیله نماینده معرفی شده دادگاه اجرا گردید و اینجانب جمعاً مبلغ ........ ریال از بابت ....... از سوی خوانده/ خواندگان فروشنده پرداخت کرده ام که در واقع و نفس الامر باید از سوی وی پرداخت می شد فلذا

صدور حکم محکومیت خوانده/ خواندگان به پرداخت مبلغ ...........ریال بعنوان هزینه لازمه امر تنظیم سندرسمی مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 220 قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات و هزینۀ دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً وفق ماده 108 قانون مارالذکر صدور قرار تامین خواسته و اجرای فوری آن حسب ماده 117 همین قانون تقاضا می شود.

 

    

                                                                                               محل امضاء – مهر – انگشت

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه..................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image