نمونه نامه (درخواست )اعلام حضور خريدار در دفتر خانه

 

 

نمونه نامه (درخواست )اعلام حضور خريدار در دفتر خانه  

 

 

بسمه تعالي

 

 

 

سر دفتر محترم دفتر اسناد رسمي شماره ..........شهرستان

 

با سلام ،

احتراماً ، ضمن ارايه كپي هاي قرارداد اظهار نامه ابلاغ شده شماره ......... مورخ .......... و چك هاي بانكي شماره ......... مورخ .......... بانك ........ به مبلغ ........ ريال اعلام مي نمايد برابر قرارداد پيوست آقاي ........(فروشنده )متعهد بوده است با حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي انتقال و اخذ بقيه ثمن ، مورد معامله را تحويل اينجانب نمايد ، در اين خصوص طي اظهار نامه پيوست از وي دعوت شده در تاريخ قيد شده در آن دفتر خانه حضور يابد و سند رسمي تنظيم گردد ، اينك با اعلام آمادگي خود درخواست دارد در صورت عدم حضور فروشنده مراتب را گواهي فرمايد .

 

 

 

با تشكر

نام و نام خانوادگي

امضاء

 

 

 

 

توضيح اينكه :

1-     با تسليم نامه مذكور و ثبت در دفترخانه و اخذ شماره نامه ، خريدار بايد تا پايان وقت مقرر شده در دفتر خانه حضور داشته باشد .

2-   معمولاً دفتر خانه ها تاكيد دارند تا پايان وقت اداري خريدار يا فروشنده منتظر حضور طرف خود باشد و اين ترتيب كاملاً صحيح است .

نمونه نامه (درخواست ) اعلام حضور فروشنده در دفتر خانه

 

 

نمونه نامه (درخواست ) اعلام حضور فروشنده در دفتر خانه

    

 

 

بسمه تعالي

 

 

 

سر دفتر محترم دفتر خانه اسناد رسمي شماره .... شهرستان

 

با سلام ،

ضمن تسليم فتوكپي هاي (قرارداد مورخ ........ ، سند مالكيت ، اظهار نامه ، مفاصا حساب هاي مالياتي و عوارض شهرداري ، پايان كار و ....) اعلام مي دارد وفق قرارداد مذكور آقاي ......... يك باب خانه پلاك ثبتي .......... بخش ........ به شرح مشخصات سند مذكور را خريداري نموده ، مقرر بوده در تاريخ .......... طرفين جهت تنظيم سند رسمي در آن دفتر خانه حاضر شوند اكنون با ارائه مدارك مراتب آمادگي خود را اعلام ، يادآور مي شود كه خريدار بايد مبلغ ....... ريال مانده وجه مورد معامله را در دفتر خانه  به اينجانب بپردازد . اصل مدارك جهت تنظيم سند رسمي آماده ارائه مي باشد .

 

 

 

 

با تشكر

نام و نام خانوادگي (فروشنده )

امضاء

 

 

 

 

نمونه پاسخ اداره ثبت به دادگاه در خصوص بازداشت پلاك ثبتي

 

 

نمونه پاسخ اداره ثبت به دادگاه در خصوص بازداشت پلاك ثبتي  

 

 

 

شماره :...............

تاريخ :................

 

بسمه تعالي

 

شعبه .......دادگاه عمومي ........

 

با سلام ،

احتراماً ،

عطف (بازگشت ) به نامه شماره .. مورخ ........ مراتب بازداشت ............دانگ پلاك ثبتي ........ فرعي از ... اصلي بخش ... شهرستان ..........متعلق به ..... در دفتر املاك قيد گرديد ، مراتب جهت اطلاع اعلام مي شود .

 

 

رييس اداره ثبت ......

 

 

 

 

توضيح اينكه :

پس از اعلام پاسخ و حصول اطمينان از توقيف عين خواسته ( مورد معامله ) دفتر يا اجراي دادگاه دو نسخه قرار را جهت ابلاغ به خوانده به اداره ابلاغ ارسال خواهد نمود . (ماده 236 قانون آيين دادرسي مدني نيز همين مفهوم را مي رساند )

نمونه آگهي تاسيس شركت ( سهامي خاص )

 

 

نمونه آگهي تاسيس شركت ( سهامي خاص )

    

 

شماره 3327                                                                                           18/07/1378

 

آگهي تاسيس شركت راه تجارت مهتاب (سهامي خاص )

 

خلاصه اظهار نامه و اساس نامه شركت فوق كه در تاريخ 02/05/78 تحت شماره 14196 در اين دايره به ثبت رسيده براي اطلاع عموم آگهي مي شود :

1-   موضوع شركت : امور بازرگاني صادرات و واردات – ترخيص كالا از گمركات – عقد قرارداد با شركت هاي داخلي و خارجي و شركت در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي

2-      موسسين شركت : آقايان جهانشاه خاموشي – غلامرضا زين الديني – خانم الهه محمدي

3-      مدت شركت از تاريخ ثبت به مدت نامحدود .

4-      مركز اصلي شركت : مشهد خيابان ميرزا كوچك خان . بلوار ولايت  پلاك 102

5-    سرمايه شركت : مبلغ يك ميليون ريال منقسم به يك صد سهم ده هزار ريالي با نام كه تمامي آن گواهي شماره 1609 مورخ 03/05/78 بانك سپه شعبه احمد آباد نقداً پرداخت گرديده است .

6-   اولين مديران شركت : آقايان غلامرضا زين الديني و جهانشاه خاموشي و خانم الهه محمدي به سمت اعضاء اصلي هيات مديره براي مدت  دو سال انتخاب گرديدند كه آقاي جهانشاه خاموشي به سمت رييس هيئت مديره و آقاي غلامرضا زين الديني به سمت نايب رئيس هيات مديره و خانم الهه محمدي به سمت مدير عامل شركت انتخاب شدند .

7-   دارندگان حق امضاء : حق امضاء كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و رسمي و بانكي با امضاء مدير عامل و رئيس هيئت مديره  و مهر شركت معتبر خواهد بود .

8-      اساسنامه شركت  در 43 ماده و 3 تبصره به تصويب رسيده است .

9-      روزنامه خراسان جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گريد.

10-  انحلال شركت مطابق قانون تجارت و اساسنامه شركت مي باشد .

11- بازرس اصلي و علي البدل : خانم فرشته خسروي به سمت بازرس اصلي و آقاي غلامرضا جعفري به سمت بازرس علي البدل شركت براي مدت يك سال انتخاب گرديدند .

 

ش . 18770

 

 

 

مسئول ثبت شركت هاي ثبت مشهد

 

 

نمونه استشهاديه در خصوص حضور در دفتر خانه

 

 

نمونه استشهاديه در خصوص حضور در دفتر خانه

     

 

 

 

استشهاديه

 

از كساني كه از ساعت ........ روز ......... در محل دفتر خانه ........ واقع در ......... حاضر بودند و ملاحظه كردند كه اينجانب ............ با همراه داشتن مدارك و اسناد لازم ( يا با همراه داشتن ....... ريا پول نقد يا چك بانكي ) براي تنظيم سند رسمي انتقال نسبت به ملك موضوع قولنامه مورخ ....... در آن دفتر خانه حضار بودم و تا آخر وقت اداري آقاي ......... طرف معامله در دفتر خانه حاضر  نشد ، استدعا دارم مراتب را گواهي فرمايند .

 

 

 

 

با تقديم احترام

نام و نام خانوادگي

امضاء و تاريخ

 

 

1-      اينجانب ........... به نشاني ....... صحت مراتب فوق را تصديق مي كنم .

امضاء

 

2-      اينجانب ......... به نشاني .............. صحت مراتب فوق را تصديق مي كنم .

 

امضاء

 

 

 

 

اگر سر دفتر بپذيرد كه امضاء اين افراد را گواهي كند ، اعتبار و ارزش اين استشهاديه بيشتر خواهد شد . چه تصديق امضاآت در آن روز و در آن دفتر خانه ، خود دال بر حضور اين افراد در محل است .

مدارك لازم براي صدور اجراييه چك بلامحل

 

 

مدارك لازم براي صدور اجراييه چك بلامحل       

 

 

بسمه تعالي

 

 

 

1-      ابتدا دارنده چك از رو و پشت چك برگشتي خود بايد فتوكپي تهيه نمايد .

2-   سپس بايد از گواهي هاي صادره از بانك كه چك مذكور بلامحل اعلام شده ، فتوكپي تهيه نمايد ( گواهي نامه كسر موجودي و گواهي نامه مطابقت امضاء )

3-   پس از آن از دارنده چك بلامحل ، بايستي كپي هاي پشت و روي چك و كپي هاي گواهينامه هاي صادره از بانك را در دادگستري تمبر و برابر اصل نمايد .

4-   در خاتمه با همراه داشتن اصل چك و اصل گواهي هاي صادره از بانك به شرح فوق و كارت شناسايي خود ، به اجراي ثبت محل مراجعه و با خريد برگ (تقاضا نامه صدور اجراييه چك ) اين برگ را تكميل و هزينه اجراييه را به صندوق ثبت پرداخت و همراه با مدارك گفته شده در بنده هاي (1)و (2) بالا آنها را به مسئول اجراي ثبت تحويل نمايد .

5-      پس از تحويل كليه مدارك فوق اجراييه ثبت ، رسيد درخواست صدور اجراييه را به دارنده چك بلامحل تسليم خواهد نمود .

 

 

 

 

با تشكر

نام و نام خانوادگي

امضاء

 

 

گواهي سر دفتران اسناد رسمي در قبال قولنامه هاي عادي

 

 

گواهي سر دفتران اسناد رسمي در قبال قولنامه هاي عادي

      

 

 

 

 

 

مطابق بند 89 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي ت آبان 1376،

 

الف) مداخله و مباشرت دفاتر اسناد رسمي در تهيه و تنظيم قولنامه عادي خلاف شئون سر دفتري و ممنوع است .

ب) در مواردي كه طرفين قولنامه عادي يا مدارك ديگري ميان خود شرط كرده باشند كه در موعد معين سند معامله آنان در دفتر خانه مشخص ثبت شود ، چنانچه سند موضوع قولنامه در موعد مقرر در آن دفتر به ثبت نرسد به درخواست كتبي ذينفع به صدور گواهي از طرف سر دفتر در زمينه  علت عدم انجام معامله در نمونه اي كه به ضميمه اين بخشنامه صادر مي شود بلامانع خواهد بود .

اين گواهي سر دفتر بدين صورت است :

نظر به اينكه با توجه به مدارك  ابرازي از طرف آقاي / خانم ........... مقرر بوده است سند ....حاكي از (انتقال قطعي ، اجاره ، صلح ) ملك پلاك .......... واقع در ......... با شرط مذكور در آن مدارك در تاريخ .........در اين دفتر خانه به ثبت برسد ، از آنجا كه سند مذكور به علت ........ (علت به طور صريح و دقيق نوشته شود ) تا آخر وقت اداري روز ... ثبت نشده است ، به تقاضاي آقاي / خانم ........ و بر اساس دستور شماره .............. اين گواهي از طرف اينجانب ............سر دفتر / كفيل دفتر تنظيم و به نامبرده تسليم گرديد .

 

 

 

 

سر دفتر / كفيل دفتر                                                                      مهر و امضاء

 

 

گواهي سر دفتر براي ذينفع در زمينه علت عدم انجام معامله

 

 

گواهي سر دفتر براي ذينفع در زمينه علت عدم انجام معامله

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

نظر به اينكه ، با توجه به مدارك ابرازي از طرف آقاي / خانم ......... مقرر بوده است كه سند ..... حاكي از انتقال و ........ ملك پلاك ......... واقع در ............ از آنجا كه سند مذكور به علت .. تا آخر وقت اداري روز ......... ثبت نشده  است .

لذا ، به تقاضاي خانم / آقاي ...... فرزند .. بر اساس دستور شماره .......... اين گواهي از طرف اينجانب ......... سر دفتر – كفيل دفتر تنظيم و به نامبرده تسليم گرديد .

 

 

 

 

 

سر دفتر / كفيل دفتر خانه اسناد رسمي

مهر و امضاء

 

گواهي دفتر خانه مبني بر اعلام حضور مالك

 

 

گواهي دفتر خانه مبني بر اعلام حضور مالك

     

 

 

بسمه تعالي

 

 

 

سر دفتر محترم دفتر خانه اسناد رسمي شماره .... شهرستان

 

با سلام ،

ضمن تسليم فتوكپي هاي (قرارداد مورخ ........ ، سند مالكيت ، اظهار نامه ، مفاصا حساب هاي مالياتي و عوارض شهرداري ، پايان كار و ....) اعلام مي دارد وفق قرارداد مذكور آقاي ......... يك باب خانه پلاك ثبتي .......... بخش ........ به شرح مشخصات سند مذكور را خريداري نموده ، مقرر بوده در تاريخ .......... طرفين جهت تنظيم سند رسمي در آن دفتر خانه حاضر شوند اكنون با ارائه مدارك مراتب آمادگي خود را اعلام ، يادآور مي شود كه خريدار بايد مبلغ ....... ريال مانده وجه مورد معامله را در دفتر خانه  به اينجانب بپردازد . اصل مدارك جهت تنظيم سند رسمي آماده ارائه مي باشد .

 

 

 

 

با تشكر

نام و نام خانوادگي (فروشنده )

امضاء

 

 

 

 

Subcategories

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image