تقاضاي اخذ مجوز (اجازه مخصوص )صدور دستور موقت

 

 

تقاضاي اخذ مجوز (اجازه مخصوص )صدور دستور موقت

 

بسمه تعالي

 

اداره

دفتر

 

                                                                                                                        تاريخ .........

                                                                                                                        شماره ........

 

 

با سلام

 

احتراماً در پرونده كلاسه ........... موضوع دعوي آقاي / خانم ..........به طرفيت .......و به خواسته منع نقل و انتقال درخواست دادرسي فوري و دستور موقت شده است ، در اجراي مواد 312- 325 قانون آيين دادرسي مدني (جديد ) مراتب جهت صدور اجازه مخصوص اعلام مي شود .

 

 

 

 

 

با تشكر

رئيس شعبه ......... دادگاه عمومي ........

 

(توضيح اينكه ، بر اساس درخواست مذكور ، مجوز صدور قرار دستور موقت صادر مي شود )

تقاضاي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي

 

 

تقاضاي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي

 

 

بسمه تعالي

 

رياست محترم شعبه ........دادگاه هاي عمومي ...................

با سلام

 

احتراماً ،در پرونده كلاسه ...... اينجانب ...........فرزند ............ به استحضار مي رساند ، با توجه به اينكه محكوم عليه / محكوم عليهما پرونده آقاي / خانم .............. مطابق داد نامه شماره ............ مورخ ........... صادره از آن شعبه محترم به پرداخت مالي (مثلاً : استرداد عين يا قيمت يا مثل آن ) محكوم گرديده است ، ولي از اجراي حكم امتناع مي نمايد . لذا ، مستنداً به ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10/08/1377 تقاضاي زنداني شدن نامبرده را تا زمان اجراي كامل حكم و پرداخت محكوم به اينجانب دارم .

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي(متقاضي)

امضاء و تاريخ

 

 

 

تقاضاي توقيف طلب نزد شخص ثالث

 

 

تقاضاي توقيف طلب نزد شخص ثالث

 

 

بسمه تعالي

 

رياست محترم اجراي شعبه ...................

با سلام

 

احتراماً ،به استحضار عالي مي رساند :

نظر به اينكه ، حسب اطلاع آقاي / خانم .............. متعهد (يا متشكي عنه ) پرونده كلاسه ........... از آقاي / خانم ............(يا از موسسه ..........) مبلغ .............. ريال طلب دارند . استدعا دارد مقرر فرمايند به فرد ( يا شركت – موسسه ) مزبور ابلاغ شود كه از تاديه بدهي خود به نامبرده خودداري نموده و وجه را به منظور استيفاء طلب اينجانب به آن اجرا پرداخت نمايد .

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي

امضاء و تاريخ

 

 

تقاضاي صدور قرار قبولي و اجراي حكم دادگاه خارجي

 

 

تقاضاي صدور قرار قبولي و اجراي حكم دادگاه خارجي  

 

بسمه تعالي

 

محكوم له :

 

 

 

آلبرت ........... فرزند ............. شغل مهندس راه و ساختمان

اقامتگاه – كشور فرانسه – شهر پاريس ، خيابان ......... شماره ........

 

محكوم عليه :

علي – ت فرزند صادق ، شغل بازرگان

اقامتگاه – تهران ، خيابان آفريقا ، شماره .......... مجتمع ................ طبقه....... واحد شماره .........

 

رياست محترم شعبه ........ دادگاه عمومي

 ضمن تقديم حكم شماره .......... مورخ ................. صادر شده از دادگاه ... شهر فرانسه .......... كه بر اساس آن آقاي خوانده اين تقاضا به پرداخت مبلغ .... فرانك بابت اصل خواسته ، ......... ريال ، هزينه هاي دادرسي و .......... ريال ، حق الوكاله ............. ريال محكوم گرديده است ، از محضر عالي جناب به تقديم اين تقاضا حسب ذيل ماده 174 قانون اجراي احكام صدور قرار قبولي تقاضا و لازم الاجرا ء بودن حكم و دستور اجراي آن را استدعا دارد .

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (محكوم له )

امضاء و تاريخ

 

 

بديهي است ، به پيوست اين درخواست بايستي حكم دادگاه مذكور (خارجي ) ، ترجمه رسمي  گواهي شده و نيز مستند راجع به اينكه دو كشور نسبت به احكام محاكم يكديگر و اجراي آن معامله متقابل انجام مي دهند ، ضميمه و تقديم مي شود .

 

تقاضاي عسر و حرج از طرف محكوم عليه (مستاجر )

 

 

تقاضاي عسر و حرج از طرف محكوم عليه (مستاجر )

 

 

بسمه تعالي

 

رياست محترم شعبه ........دادگاه هاي عمومي ...................

با سلام

 

احتراماً ،در پرونده كلاسه ...... حكم تخليه عليه اينجانب ........... صادر و قطعي شده و در حال اجرا است . نظر به اينكه ، اينجانب (مثلاً ) كارمند دولت هستم و حقوق ماهيانه ام معادل .............. ريال است و با اين حقوق قادر به تهيه مسكن مناسب ديگري نيستم . مضافاً به اينكه ، متكلف خرج عائله اي 9 نفري
مي باشم ، بدين وسيله با تقديم فتوكپي فيش حقوقي و فتوكپي شناسنامه عائله تحت تكفل خود اعلام عسر و حرج نموده ، اعطاي مهلت موسعي را استدعا مي كنم .

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي(مستاجر )

امضاء و تاريخ

 

 

 

تقاضاي مراجعه به محل و تخليه و تحويل عين مستاجر از طرف موجر

 

 

تقاضاي مراجعه به محل و تخليه و تحويل عين مستاجر از طرف موجر   

 

بسمه تعالي

 

 

 

رياست محترم اجراي احكام مدني

 

با سلام

 

احتراماً اينجانب ........... به استحضار مي رساند كه ، چون محكوم عليه پرونده اجرايي كلاسه ......... آقاي / خانم .......... علي رغم ابلاغ اجراييه و انقضاي (گذشتن ) موعد مقرر قانوني ، از تخليه و تحويل عين مستاجره خودداري مي كند ، لذا ، استدعا دارد مقرر فرماييد محل مورد نظر از طريق اجرا تخليه و تحويل اينجانب شود .

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (متقاضي )

امضاء و تاريخ

 

 

 

 

درخواست ابلاغ آگهي مزايده

 

 

درخواست ابلاغ آگهي مزايده  

 

شماره :.................

تاريخ :......................

 

بسمه تعالي

 

 

فرماندهي محترم حوزه انتظامي شماره ............. تهران بزرگ

 

با سلام

احتراماً ً، به پيوست .................. برگ آگهي مزايده در پرونده كلاسه ................ له (به سود ) ........ و عليه (به زيان ) ......... ارسال مي گردد . خواهشمند است دستور فرماييد به استناد مادتين 123 و 129  قانون اجراي احكام مدني به نشاني ...... الصاق و نتيجه را اعلام فرماييد .

 

 

 

 

 

 

 

با تشكر

مدير اجراي احكام مدني مجتمع قضايي ....... (دادگستري )

 

 

 

درخواست استرداد دعوي از دادگاه (سقوط دعوي )

 

 

درخواست استرداد دعوي از دادگاه (سقوط دعوي )

 

بسمه تعالي

 

رياست محترم شعبه .......... دادگاه عمومي ............

 

با سلام

 

احتراماً به استحضار مي رساند ، اينجانب ............. فرزند ............... داراي شماره شناسنامه ........... صادره از .................. ساكن .............. مدعي و خواهان دعوي مطروحه در آن شعبه به كلاسه  پرونده شماره ............ اقرار مي نمايم كه از دعوي مزبور عليه آقاي / خانم ............... فرزند ............ به كلي صرف نظر كرده و استرداد دعوي نموده و از دادگاه محترم تقاضاي صدور قرار سقوط دعوي مطابق ماده 107 قانون آيين دادرسي مدني (جديد ) را دارم .

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (خواهان )

امضاء و تاريخ

 

درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

ریاست محترم اجرای احکام مدنی........

با سلام. احتراماً در خصوص کلاسه پرونده اجرایی ........به استحضار می رساند نظر به اینکه به موجب گزارش مامور اجرا هیچگونه مالی از محکوم علیه جهت استیفاء محکوم به بدست نیامده است و محکوم علیه نیز به اجرا اعلام نموده است که هیچگونه مالی جهت معرفی به اجرا ندارد، لذا به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درخواست بازداشت محکوم علیه را تا زمان ثبوت اعسار یا پرداخت محکوم به دارم.

با تجدید مراتب احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

 

Subcategories

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image