به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

نمونه صورت جلسه تامين دليل

 

 

نمونه صورت جلسه تامين دليل  

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ .... ساعت ..... در اجراي مفاد قرار تامين دليل صادره به كلاسه ......... شعبه .......... دادگاه ....... اينجانب .... عضو مجري قرار حسب ارجاع مقام محترم ........ در معيت ... خواهان قرار تامين به نشاني ..... دفتر خانه مراجعه نموده ، ملاحظه مي شود اينك كه ساعت 8 صبح ..... مي باشد دفتر خانه مذكور فعال و داير است . با مراجعه به آقاي سر دفتر و معرفي خود و ارائه كارت شناسايي و معرفي خواهان اجراي قرار و تفهيم اعلام گرديد در اعلام قرار تامين صادره به كلاسه فوق كه اينك رونوشتي از آن به جهات ملاحظه ارائه مي گردد اينجانب حسب ارجاع دادگاه صادر كننده قرار به منظور ضبط دلايل حضور هر يك از طرفين قرارداد مورخ ...... تنظيمي در ...... حضور يافته و مقرر است وفق قرار صادره دلايل استنادي خواهان تامين شود ، قرار به آقاي سر دفتر ارائه و مطالعه نمود ، اينجانب و خواهان تا آخر ساعت اداري در دفتر خانه حضور داشتيم طرف درخواست حضور نيافت.

عضو مجري قرار : خطاب به خواهان : با ملاحظه اينكه به حكايت اظهار نامه شماره .... مورخ ... و قرارداد ضميمه درخواست طرفين توافق كرده اند در تاريخ ... در اين دفتر خانه حاضر شوند و با توجه به پايان ساعت اداري دفتر خانه و عدم حضور فروشنده اظهارات خود را بيان نموده ، مدارك استنادي را ارائه نمايند .

خواهان اظهار داشت : اينجانب حسب قرارداد مورخ ...... و اظهار نامه شماره....... مورخ....... يك دستگاه آپارتمان واقع در ......... را از خوانده آقاي ...... خريداري نموده ، مبلغ ........ ريال از ثمن پرداخت و مقرر بوده بيقه در تاريخ ......... در دفتر خانه ........ پرداخت شود . اينك ، ضمن تقديم مدارك مذكور درخواست ضبط دلايل را دارد .

عضو مجري قرار: پس از اخذ قرارداد مورخ ............. اظهار نامه مذكور و چك بانكي شماره ...... مورخ ..... بانك .... به مبلغ ........... ريال ملاحظه مي شود خريدار مانده ثمن را آماده پرداخت نموده ليكن فروشنده تا اين ساعت حضور نيافته ، طبق اعلام آقاي سر دفتر مداركي هم ارائه نكرده است . اينك ، با توجه به عدم حضور فروشنده و پايان يافتن ساعت اداري حسب قرارداد و اظهار نامه پيوست پرونده اجراي قرار در ساعت 14 (با ضبط دلايل حضور خريدار و آمادگي وي به معامله و امضاء صورت جلسه توسط وي و اينجانب ) پايان يافت و مراتب به تائيد و امضاي آقاي سر دفتر رسيد و در ساعت 30/14 محل اجراي قرار را ترك نموديم .

 

 

 

 

خواهان                                                  سردفتر                                                   مجري قرار

نمونه ديگر تقاضاي اخذ اجازه مخصوص صدور دستور موقت

 

 

نمونه ديگر تقاضاي اخذ اجازه مخصوص صدور دستور موقت

 

بسمه تعالي

 

اداره

دفتر

 

                                                                                                                        تاريخ .........

                                                                                                                        شماره ........

 

رياست محترم دادگستري استان ...............

با سلام

 

احتراماً در پرونده كلاسه ........... موضوع دعوي آقاي / خانم ..........وكيل خواهان ضمن دادخواست تقديمي درخواست صدور دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال از سه دانگ از شش دانگ ملك پلاك ثبتي شماره ........... واقع در بخش ........... شهرستان ........... و سه خط تلفن گرديده است ، نظر به اينكه اين دادگاه فاقد اجازه مخصوص در رسيدگي به امور فوري مي باشد ، لذا ، مراتب جهت استحضار حضرت عالي اعلام مي شود .

 

 

 

با تشكر

رئيس شعبه ......... دادگاه عمومي ........

 

نمونه آگهي مزايده

 

 

نمونه آگهي مزايده  

 

شماره : 78/30-ج                                                                                     03/06/1378

 

 

آگهي مزايده

 

برابر پرونده كلاسه 30-78 اجراي احكام دادگستري دماوند آقاي عبد العظيم عبداللهي ساكن رودهن و سكاره محكوم است به پرداخت مبلغ پنج ميليون و هفتاد و شش هزار ريال اصل خسارت در حق آقاي محمد رضا قرائي و پرداخت مبلغ 2500000 ريال نيم عشر در حق دولت كه يك دستگاه يخچال حيپبس به ابعاد 2×2 داراي سه درب كه يك درب‌ آن استيل و يك درب ديگر شيشه خور و يك موتور نيمه مستعمل با ارزش (برابر نظريه كارشناس ) سه ميليون ريال از اموال محكوم عليه توقيف كه از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد لذا مزايده در روز سه شنبه مورخ 20/07/1378 ساعت 9 الي 11 صبح و در محل دفتر اجراي احكام دادگستري دماوند واقع در طبقه همكف برگزار مي گردد متقاضيان مي توانند 5 روز قبل از مزايده جهت اطلاعات بيشتر به دفتر اجراي احكام دادگستري دماوند مراجعه نمايند . بديهي است كه ، هر كس بيشترين قيمت را از قيمت پايه پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته مي شود و برنده بايستي 10% بهاي پيشنهادي را فوراً پرداخت و الباقي را ظرف مهلت معين بپردازد و در صورت انصراف 10% پرداختي پس از كسر هزينه هاي اجرايي به نفع دولت ضبط خواهد شد .

 

ش-19761

 

 

 

 

 

 

با تشكر

مدير اجراي احكام دادگستري دماوند

 

 

نمونه آگهي مزايده اموال منقول

 

 

نمونه آگهي مزايده اموال منقول

 

آگهي مزايده اموال منقول

 

به موجب اجراييه كلاسه ........... مطروحه در اجراي احكام مدني مجتمع قضايي صادره از شعبه ....... له .......... عليه ........... مبني بر فروش اموال منقول  زير كه حسب درخواست محكوم له توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل ارزيابي و توصيف اجمالي گرديده است .

1-....................................

2-.....................................

3-.....................................

4-...................................

5-.....................................

6-..................................

مقرر گرديده اموال موصوف در روز ........ مورخ ...... از ساعت ..... الي ...... از طريق مزايده در محل نگه داري اموال واقع در ................................................................................................ دفتر اجراي احكام مدني مجتمع قضايي ............. واقع در .............. به فروش برسد ، قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به كساني كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايند فروخته خواهد شد . ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد

طالبين در صورت تمايل مي توانند.......... روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از ملك مورد مزايده داده شود .

 

 

 

 

 

 

مدير اجراي احكام مدني مجتمع قضايي

 

 

نمونه آگهي مزايده اموال غير منقول

 

 

نمونه آگهي مزايده اموال غير منقول

 

آگهي مزايده اموال غير منقول

 

به موجب اجراييه كلاسه ........... مطروحه در اجراي احكام مدني مجتمع قضايي صادره ........ از شعبه ....... له .......... عليه ........... مبني بر فروش پلاك ثبتي ........ كه حسب درخواست محكوم له پلاك ثبتي فوق توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل ارزيابي و توصيف اجمالي گرديده است . مقرر گرديده است ملك موصوف در روز ........ مورخ ......... از ساعت ........ الي .......... از طريق مزايده در دفتر اجراي احكام مدني مجتمع قضايي ...... واقع در ............ به فروش برسد قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به كساني كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد طالبين در صورت تمايل مي توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از ملك مورد مزايده داده شود .

 

 

 

 

 

با تشكر

مدير اجراي احكام مدني مجتمع قضايي

 

 

نمونه از تقاضاي صدور اجرائيه

 

 

نمونه از تقاضاي صدور اجرائيه    

 

 

پرونده كلاسه ......

بسمه تعالي

 

 

 

رياست محترم شعبه .......... دادگاه عمومي  

 

با سلام

 

احتراماً ضمن تقديم گواهي قطعيت حكم كه مويد عدم  تجديد نظر خواهي محكوم عليه است ، تقاضا دارم مقرر فرماييد دفتر محترم اجرائيه صادر فرموده و به محكوم عليه ابلاغ گردد .

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي

امضاء و تاريخ

 

 

 

 

نمونه اجراييه در خصوص قلع و قمع و خلع يد

 

 

نمونه اجراييه در خصوص قلع و قمع و خلع يد      

 

 

 

 

مشخصات محكوم له :

نام ............. نام خانوادگي ............ نام پدر ............... نشاني محل اقامت :...............................

مشخصات محكوم عليه :

نام ............ نام خانوادگي .........نام پدر ............ نشاني محل اقامت :.......................................

به موجب دادنامه شماره ............. مورخ ............ دادگاه عمومي ............ شعبه ......... محكوم عليهم محكومند به قلع و قمع بناي احداثي در زمين ملكي محكوم لها و خلع يد از زمين به نسبت تصرفشان (به استثناء مقدار 70 متر از زمين تصرفي آقاي .......... احد از محكوم عليهما كه ماذون از طرف مالك نسبت به اين مقدار بوده و نسبت به آن غاصبانه تلقي نمي گردد ) و تحويل آن تجويل آن به محكوم لها نسبت به مالكيتشان و پرداخت مبلغ ....... ريال نيم عشر اجرايي در حق دولت .

محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابلاغ اجراييه :

1-      در مورد محكوم به غير مالي ظرف ده روز مفاد اجراييه را به موقع اجراء بگذارد .

2-      در مورد محكوم به مالي تا يك ماه مفاد اجرائيه را به موقع اجراء بگذارد .

3-   ترتيبي براي پرداخت محكوم به دين خود بدهد و براي اجراي حكم قراري بگذارد كه به گواهي محكوم له رسيده باشد . در صورت نسخه اي از موافقت نامه يا رونوشت مصدق آن را به اجراء تسليم دارد .

4-   مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي طلب آن ميسر باشد ، در صورتي كه بدهكار خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند ، بايد ظرف مهلت مذكور صورت جامع دارايي خود را اعم از منقول و غير منقول به ميسئول اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد . علاوه بر موارد بالا به مفاد قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 22 آبان ماه 1352 شمسي و همچنين مواد مربوطه در قانون اصول محاكمات كه مستخرجه اي از اين دو قانون در ظهر برگ اجرائيه درج گرديده است ، توجه نموده و به آن عمل نمايد .

محل امضاء منشي دادگاه ، محل امضاء مدير دفتر دادگاه ، محل امضاء رئيس دادگاه – مهر دادگاه آقاي ........... مامور اجراء موظف است كه اين برگ را موافق مقررات قانوني به محكوم عليه ابلاغ نموده و تاريخ ابلاغ را با تمام حروف بنويسد .

به تاريخ .......... مدير اجراء دادگاه .............شعبه ........... محل امضاء مدير اجراء

در تاريخ ......... به بستگان محكوم عليه ابلاغ شد . محل امضاء مامور اجراء

                         خادمين

معرفي اموال محكوم عليه جهت توقيف

 

 

معرفي اموال محكوم عليه جهت توقيف

 

 

بسمه تعالي

 

رياست محترم اجراي شعبه ...................

با سلام

 

احتراماً ،به استحضار عالي مي رساند :

در پرونده كلاسه حكم به محكوميت آقاي ....... صادر شده و اجرائيه نيز اصدار يافته و كلاسه پرونده اجرايي ... است . نظر به اينكه علي رغم ابلاغ و اعاده اجراييه محكوم عليه از پرداخت محكوم به خودداري  مي كند ، بدين وسيله اموال ذيل الذكر جهت استيفاء محكوم به معرفي ميشود .

بديهي است در صورتي كه اموال مذكور كلاً يا بعضاً در توقيف يا وثيقه غير باشد ، بازداشت مازاد آن مورد استدعا است .

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي

امضاء و تاريخ

 

 

اموال محكوم عليه :

1-.........................................................................................................................

2-.........................................................................................................................

3-.........................................................................................................................

 

لايحه جهت تقديم قبض بابت خسارت احتمالي

 

 

لايحه جهت تقديم قبض بابت خسارت احتمالي   

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم شعبه ........... دادگاه ...........

 

با سلام

احتراماً ً به پيوست قبض رسيد سپرده بانكي به شماره .............. مورخ .............. كه بر طبق آن مبلغ ......... ريال خسارت احتمالي مقرر شده ، توديع گرديده است ، تقديم مي گردد . لذا ، صدور قرار تامين خواسته به شرح درخواست تقديمي استدعا مي شود .

 

 

 

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي

امضاء و تاريخ

 

 

 

 

توضيح اينكه ، مادام كه خسارت احتمالي تعيين شده واريز نشود دادگاه به صدور قرار مبادرت نخواهد كرد . مگر در مواردي كه درخواست صدور قرار تامين خواسته مستلزم توديع خسارت نباشد .

Subcategories

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image