گواهي سر دفتر براي ذينفع در زمينه علت عدم انجام معامله

 

 

گواهي سر دفتر براي ذينفع در زمينه علت عدم انجام معامله

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

نظر به اينكه ، با توجه به مدارك ابرازي از طرف آقاي / خانم ......... مقرر بوده است كه سند ..... حاكي از انتقال و ........ ملك پلاك ......... واقع در ............ از آنجا كه سند مذكور به علت .. تا آخر وقت اداري روز ......... ثبت نشده  است .

لذا ، به تقاضاي خانم / آقاي ...... فرزند .. بر اساس دستور شماره .......... اين گواهي از طرف اينجانب ......... سر دفتر – كفيل دفتر تنظيم و به نامبرده تسليم گرديد .

 

 

 

 

 

سر دفتر / كفيل دفتر خانه اسناد رسمي

مهر و امضاء

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image