تذکر به قاضی صادر کننده رای و تنبه او ضروری نیست.

تذکر به قاضی صادر کننده رای و تنبه او ضروری نیست.

تذکر به قاضی صادر کننده رای و تنبه او ضرورینیست.

رای وحدت رویه شماره622 مورخ 21/11/1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73 تضمینی است در جهت تامین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از بند 2 ماده18 قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن این است که اشتباه در رای صادره آنچنان واضح و بین باشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رای تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رای و حصول تنبه او از آن استنباط نمی شود همین قدر که قاضی دیگری که شاناً و قانوناً در مقامی است که می تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای ببرد و مطلب را کتباً و مستدلاًعنوان کند مرجع تجدیدنظر را راساً به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده 18 مکلف می نماید و با این کیفیت رای شماره 120 مورخ 9/2/76 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1377 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

               نقل از روزنامه رسمی شماره 15476 مورخ 29/1/1377

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image