نمونه اجراييه در خصوص قلع و قمع و خلع يد

 

 

نمونه اجراييه در خصوص قلع و قمع و خلع يد      

 

 

 

 

مشخصات محكوم له :

نام ............. نام خانوادگي ............ نام پدر ............... نشاني محل اقامت :...............................

مشخصات محكوم عليه :

نام ............ نام خانوادگي .........نام پدر ............ نشاني محل اقامت :.......................................

به موجب دادنامه شماره ............. مورخ ............ دادگاه عمومي ............ شعبه ......... محكوم عليهم محكومند به قلع و قمع بناي احداثي در زمين ملكي محكوم لها و خلع يد از زمين به نسبت تصرفشان (به استثناء مقدار 70 متر از زمين تصرفي آقاي .......... احد از محكوم عليهما كه ماذون از طرف مالك نسبت به اين مقدار بوده و نسبت به آن غاصبانه تلقي نمي گردد ) و تحويل آن تجويل آن به محكوم لها نسبت به مالكيتشان و پرداخت مبلغ ....... ريال نيم عشر اجرايي در حق دولت .

محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابلاغ اجراييه :

1-      در مورد محكوم به غير مالي ظرف ده روز مفاد اجراييه را به موقع اجراء بگذارد .

2-      در مورد محكوم به مالي تا يك ماه مفاد اجرائيه را به موقع اجراء بگذارد .

3-   ترتيبي براي پرداخت محكوم به دين خود بدهد و براي اجراي حكم قراري بگذارد كه به گواهي محكوم له رسيده باشد . در صورت نسخه اي از موافقت نامه يا رونوشت مصدق آن را به اجراء تسليم دارد .

4-   مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي طلب آن ميسر باشد ، در صورتي كه بدهكار خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند ، بايد ظرف مهلت مذكور صورت جامع دارايي خود را اعم از منقول و غير منقول به ميسئول اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد . علاوه بر موارد بالا به مفاد قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 22 آبان ماه 1352 شمسي و همچنين مواد مربوطه در قانون اصول محاكمات كه مستخرجه اي از اين دو قانون در ظهر برگ اجرائيه درج گرديده است ، توجه نموده و به آن عمل نمايد .

محل امضاء منشي دادگاه ، محل امضاء مدير دفتر دادگاه ، محل امضاء رئيس دادگاه – مهر دادگاه آقاي ........... مامور اجراء موظف است كه اين برگ را موافق مقررات قانوني به محكوم عليه ابلاغ نموده و تاريخ ابلاغ را با تمام حروف بنويسد .

به تاريخ .......... مدير اجراء دادگاه .............شعبه ........... محل امضاء مدير اجراء

در تاريخ ......... به بستگان محكوم عليه ابلاغ شد . محل امضاء مامور اجراء

                         خادمين

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image